Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την παροχή υπηρεσίας για την μυοκτονία και απεντόμωσης στο χώρο των ξενώνων Χρυσοπηγης, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 157/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 1.480,00€ με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, για τις ανωτέρω μέχρι 05-04-2017.

Προμήθεια ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης - συνδρομή επιθεώρησης για τις ανάγκες του Δήμου, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 158/2017 ΑΟΕ και με την 12/2017 Μελέτη του τμήματος Προμηθειών, συνολικής δαπάνης 2.145,20€ με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 12/2017 μελέτης, μέχρι 05-04-2017.

Προμήθεια κλιματιστικών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 119/2017ΑΟΕ και με 17/2016 Μελέτη του τμήματος προμηθειών, συνολικής δαπάνης 11.866,80 με Φ.Π.Α.

Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή  για την  προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το  Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών  προϋπολογισμού 35.558,17€  με  Φ.Π.Α.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια προσφοράς 367 δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες (σε 367 οικογένειες, για αγορά τροφίμων ύψους 40€) του Δήμου Σερρών για τις ημέρες του Πάσχα έτους 2017, σύμφωνα με 130/2017 AOE, συνολικής δαπάνης 14.680,00€ με Φ.Π.Α.

ΟΠΑΚΠΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Ο ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας μιας επαγγελματικής ρομποτικής σκούπας, προϋπολογισμού 8.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με χρονική διάρκεια της σύμβασης: από την υπογραφή έως 30-04-2017.
Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 23η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 10:00.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών τηλ. 23210 22487 εσωτ. 6 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017”.
Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 31.000,00 € (τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από την με 02.15.6115 «Αμοιβές Λογιστών» εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 29η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 29/03/2017).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ. 23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιότητας για το ΚΕΠ του Δήμου Σερρών για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθ. 69/2017 AΟΕ και την αριθ.09/2017 μελέτη του τμήματος Προμηθειών προϋπολογισμού ευρώ 10.366,40€ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, για την προμήθεια φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθ. 81/2017 AΟΕ και την αριθ. 01/2017 μελέτη του τμήματος Mηχανογράφησης προϋπολογισμού ευρώ 17.112,00€ με Φ.Π.Α.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (13.452,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 28η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του δια-γωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επι-χείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).
Powered by 300x150 tranparent