Προμήθεια Υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας της Δ.Ε. Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 45/2017 ΑΟΕ και με την 5/2017 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, συνολικής δαπάνης 16.990,48 € με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:
Προμήθεια πλαστικού επαναφερόμενου οριοδείκτη οδού (πλαστικά κολωνάκια) από πολυουρεθάνη με ενσωματωμένη ειδική εύκαμπτη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, ύψους 45 cm και διαμέτρου 80 mm, με ενισχυμένη βάση (σπείρωμα).

ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό έξι (6) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 36 (Διοικητήριο), Τ.Κ.62100, Σέρρες, υπόψη κας Μυλωνά Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2321350570).

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 20/2/2017

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

101 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

102 - ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

103 - ΟΔΗΓΩΝ

 

104 - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

105 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΙΩΝ

 

106 - ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 17/3/2017
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια 134 μεταλλικών Δοχείων απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων, για τις ανάγκες της Δ/νση  Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 52/2017 ΑΟΕ και με την 4/2017 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας,  συνολικής δαπάνης 7.973,20 € με Φ.Π.Α.
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για «Έξοδα πολιτιστικών - κοιν.- αθλητ.- κλπ. δραστηριοτήτων», σύμφωνα με την αριθ. 4/2017 μελέτη ποσού 58.155,02€ (με ΦΠΑ) & 46.899,21€ (χωρίς ΦΠΑ).
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου λήγει την 11π.μ. ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι 16-02-2017 προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 15-02-2017 ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα Τηλέφ 2321350114-110.
Ο Δήμος Σερρών προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2017, προϋπολογισμού 59.520,00 € με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, Κων/νου Κραμανλή 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμούο, στις 14 Φεβρουαρίου 2017.
Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10 π.μ. και ώρα λήξης στις 11 π.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.: 2321350114-2321350110 Μέλλιου Ανίτα, Μαζαράκη Αναστασία και από την κ. Αντιγόνη Γαβρά )
καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέροναι να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2017, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 8/2/2017 στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 8πμ-2μμ, Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1, Τηλέφωνο: 2321350127 & 50111 , FAX: 2321052785.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.

ΟΠΑΚΠΑ - Σύμβασεις εργασίας ορισμένου χρόνου

O Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών (ΟΠΑΚΠΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες.

Προμήθεια ζωοτροφών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ζωοτροφών του έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών της Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, σύμφωνα με την αριθ. 668/2016 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 8.483,56€ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟY ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016", σύμφωνα με 21/2016 Μελέτη ΔΟΥ και 618/2016 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 15.954,32 € με Φ.Π.Α. & 13.776.56€ χωρίς Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω μέχρι την 21/12/2016.

Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
1) Εγγραφή στο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμα
2) Ποινικό μητρώο
3) Φορολογική ενημερότητα
4) Ασφαλιστική ενημερότητα
Powered by 300x150 tranparent