Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών για την ηχητική κάλυψη των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και των εκδηλώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών διάρκειας έως τον Ιανουάριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών.
Η Επιχείρηση θα δέχεται ανοιχτές προσφορές μέχρι και την Τρίτη 02/05/2017 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. H προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των Ομάδων ή για κάθε Ομάδα ξεχωριστά.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.810.,00€ με Φ.Π.Α.

Αναβολή διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός " Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροσατασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών" αναβάλλεται λόγω εντοπισμού λαθών αναριθμητισμού στα τεύχη δημοπράτησης.

Προμήθεια σάκων & ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια σάκων & ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 187/2017 ΑΟΕ και με 12/2017 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, συνολικής δαπάνης  13.020,00 με Φ.Π.Α.
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” εκτιμώμενης αξίας 130.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων και στο αμαξοστάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά συνολικά, αλλά η τιμή θα προσδιορίζεται κατά είδος σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης.

Ο Δήμος Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 18ου Δ.Σ. ΣΤΟ Ο.Π. 341», με προϋπολογισμό 160.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/5/2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

 

Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016» (cpv 45200000-9) με προϋπολογισμό 37.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71,117 του Ν. 4412/16.

Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει σύντομο διαγωνισμό για την προμήθεια μιας καινούργιας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 16 κ.μ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους του Δήμου και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 39.990,00€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 26 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10π.μ. και ώρα λήξης στις 11π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδια υπάλληλος Μαζαράκη Αναστασία τηλέφ 2321350114-110.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», με προϋπολογισμό 150.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες).
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Έφη & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμούγια την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», με προϋπολογισμό 441.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/5/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1  – 62100 – Σέρρες).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Έφη & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.
Powered by 300x150 tranparent