Προμήθεια στεφανιών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Υλικών (στεφανιών) για την πραγματοποίηση των τακτών εκδηλώσεων έτους 2017 του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 83/2017 ΑΟΕ και με 07/2017 Μελέτη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 1.790,12 € με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, μέχρι 09-03-2017.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού (Β)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , για τις ανάγκες της Β΄Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 106/2017 ΑΟΕ και με την 10/2017 Μελέτη του τμήματος προμηθειών,  συνολικής δαπάνης 24.768,86€ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού (Α)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , για τις ανάγκες της Α΄Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 105/2017 ΑΟΕ και με 09/2017 Μελέτη του τμήματος προμηθειών, συνολικής δαπάνης 24.611,97με Φ.Π.Α.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών σωμάτων εσωτερικών χώρων Δημαρχείου Σερρών έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 82/2017 ΑΟΕ και με την υπ΄αριθ. 7/2017 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 7.520,60 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας μέχρι 3-3-2017.
Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθαριότητας του Δήμου Σερρών Παντελής Χράπας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει την κατ' αποκοπή τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης, σε ευρώ (€) για το σύνολο των εργασιών, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών» για τα έτη 2017-2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις. Ο προϋπολογισμός είναι 160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους. Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Σερρών σε μέγιστο ποσοστό 15%. Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης , ο Δήμος θα προβεί πρώτα σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Κ.Α.20.6277.002. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος προαίρεσης , εφόσον ασκηθεί , ανέρχεται στο ποσό των 184.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Προβλέπεται δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού-οικονομικού αντικειμένου δύο μηνών. 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για “Ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών, παράδοση σ’ αυτόν του χρυσού κλειδιού της πόλης», σύμφωνα με την αριθ. 771/2016 AΔΣ & 61/2017 ΑΟΕ, προϋπολογισμού ευρώ 5.500,00 € με Φ.Π.Α.

 

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 20 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ», σύμφωνα με την αριθ. 838/2016 AΔΣ & 48/2017 ΑΟΕ για τις ανάγκες της Δ/σης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, συνολικής δαπάνης 1.566,12 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική πρόταση για τις ανωτέρω μέχρι 28-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών (www.serres.gr) και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Δ.Α.Π. - Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 6η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 14:00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια και κατασκευή χωρισμάτων στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 71/2017 ΑΟΕ και με την 11/2016 Μελέτη της Δ/σης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, συνολικής δαπάνης 15.450,40 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 24-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών, Κων/νου Καραμανλή 1.
Powered by 300x150 tranparent