ΟΠΑΚΠΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Ο ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας μιας επαγγελματικής ρομποτικής σκούπας, προϋπολογισμού 8.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με χρονική διάρκεια της σύμβασης: από την υπογραφή έως 30-04-2017.
Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 23η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 10:00.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών τηλ. 23210 22487 εσωτ. 6 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017”.
Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 31.000,00 € (τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από την με 02.15.6115 «Αμοιβές Λογιστών» εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 29η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 29/03/2017).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ. 23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιότητας για το ΚΕΠ του Δήμου Σερρών για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθ. 69/2017 AΟΕ και την αριθ.09/2017 μελέτη του τμήματος Προμηθειών προϋπολογισμού ευρώ 10.366,40€ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, για την προμήθεια φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθ. 81/2017 AΟΕ και την αριθ. 01/2017 μελέτη του τμήματος Mηχανογράφησης προϋπολογισμού ευρώ 17.112,00€ με Φ.Π.Α.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (13.452,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 28η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του δια-γωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επι-χείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσία “Επιλογή Εταιρείας ταχυμεταφορών για τη μεταφορά επιστολών & μικροδεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών”, έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 90/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 10.612,54 € με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, μέχρι 21-3-2017.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει την κατ' αποκοπή τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης, σε ευρώ (€) για το σύνολο των εργασιών, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2017» και σύμφωνα με τις διατάξεις. Ο προϋπολογισμός είναι 89.998,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 13/03/2017 Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 03/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 2321045515/2321036170.

 

Προσοχή: Έγινε ορθή επανάληψη της διακήρυξης και της μελέτης (13/3/2017)

Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 6.820,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 17η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 18 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 23213 50128).
Ο Δήμος Σερρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 • Οικοδομικά
 • Οδοποιία
 • Υδραυλικά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Έργα Πρασίνου

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ' ευθείας ανάθεση έργου) για το έτος 2017, να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Σερρών έως και τις 31-3-2017.
Πληροφορίες στο τηλ. 2321350121, κ. Πανίδου Ευτυχία.
Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Ο Δήμος Σερρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)
 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές (9)
 • Συγκοινωνιακών έργων (10)
 • Υδραυλικών (13)
 • Ενεργειακών (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Δασικές (24)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργα πρασίνου (26)
 • Περιβαλλοντικές (27)
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ' ευθείας ανάθεση μελέτης- παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Σερρών έως και τις 31-3-2017.
Πληροφορίες στο τηλ. 2321350121 κ. Πανίδου Ευτυχία.
Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου , το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Powered by 300x150 tranparent