ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016», με προϋπολογισμό 20.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6/6/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες).
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Έφη & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.

ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση ΚΑΠΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Επισκευές - Συντηρησεις - Ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ Εγκαταστάσεων Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017", εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 € (με ΦΠΑ).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις Σέρρες, στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δημαρχείο Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, την Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 10:00 π.μ. από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Σερρών, στα πλαίσια υποβολής φακέλου χρηματοδότησης στο Τ.Π.Δ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού του Δήμου , πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 19.350,00€ συν ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την 19/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους, υπ’ όψη του κ. Αντιδημάρχου Έργων- Υποδομών & Πολιτικής Προστασίας- Παλλαϊκής Άμυνας μέχρι την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 10.00. Τηλ. Επικοινωνίας 2321350128.
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την Προμήθεια ειδών γραφείου και αρχειοθέτησης, γραφικής ύλης, καθαριστικών και εξοπλισμού γραφείων, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών”
, σύμφωνα με την αριθ. 197/2017 ΑΟΕ και με την 6/2017 Μελέτη της Δ/σης Κοιν. Προστασίας Υγείας Παιδείας & Πολιτισμού, συνολικής δαπάνης 10.271,30 € με Φ.Π.Α, προσκαλεί για την υποβολή προσφορών για μια ή περισσότερες ομάδες, ή και το σύνολο των ομάδων (Α,Β,Γ) που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 6/2017 μελέτης μέχρι 17-5-2017.

 

Διευκρινίσεις (16/5/2017)

ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης των παρακάτω κυλικείων των ΚΑΠΗ Σερρών:

1. ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΩΝΑ
2. ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ
3. ΚΑΠΗ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
4. ΚΑΠΗ Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ
5. ΚΑΠΗ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 30 Mαΐου 2017 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Σερρών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 29 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ.62100, Σέρρες, απευθύνοντας στο Τμήμα Προσωπικού (Γραφείο 11), υπόψη κ. Αλεξούδη Εμμανουήλ (τηλ. Επικοινωνίας: 2321350127 ή 2321350111).

 

Κατάθεση αιτήσεων από 11/5/2017 έως 22/5/2017.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» -ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους 


Προσοχή: Κατάθεση δικαιολογητικών από Τρίτη 9 Μαϊου έως Πέμπτη 18 Μαίου 2017 στο Γραφείο 12 του Δήμου Σερρών.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών» (cpv 45343200-5) με  προϋπολογισμό 64.139,12 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71,117 του Ν. 4412/16.
Powered by 300x150 tranparent