Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την Προμήθεια «ειδών γραφείου και αρχειοθέτησης και γραφικής ύλης, καθαριστικών και εξοπλισμού γραφείων», στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο "Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ», σύμφωνα με την αριθ. 233/2017 ΑΟΕ και με την 7/2017 Μελέτη της Δ/σης Κοιν. Προστασίας Υγείας Παιδείας & Πολιτισμού, συνολικής δαπάνης 18.563,97 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια εμφακελωτή

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια εμφακελλωτή, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών,  του έτους 2017 σύμφωνα με την αριθ. 301/2017 ΑΟΕ και με την 14/2017 Μελέτη του τμήματος Προμηθειών,  συνολικής δαπάνης 21.814,00 € με Φ.Π.Α.
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017» με προϋπολογισμό 400.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την έδρα της υπηρεσίας Κ. Καραμανλή 1 – Σέρρες – Γραφείο 19 μέχρι και τις 3/7/2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Ευτυχία & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6/7/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Σερρών (Κ. Καραμανλή 1) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.

Αποτελέσματα προκήρυξης ΠΕ Παιδαγωγών

Οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την ειδικότητα ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) διατίθενται στα παρακάτω αρχεία.

Ενστάσεις υποβάλλονται από 10-6-2017 μέχρι και 19-6-2017.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ” εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο για τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 1.455,17 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμμφωνα με την 12/2016 μελέτη και την 214/2017 ΑΟΕ.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική συνολική προσφορά (για όλα τα είδη) που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή εώς 09-06-2017 που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ.12/2016 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας.
Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», συνολικής
διάρκειας ενός (1) έτους.

 

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 103)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του δήμου Σερρών, προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Σερρών, προμήθεια ειδών για την κοινωνική κουζίνα του δήμου Σερρών, έτους 2017-2018» σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για ένα ή περισσότερα τμήματα της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου και των νομικών προσώπων, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε τμήματος με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη. Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 262.736,80 € χωρίς ΦΠΑ και 299.399,64 € με ΦΠΑ ευρώ για τον Δήμο και το Ν.Π.ΟΠΑΚΠΑ.

Μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α

Δημοπρασία επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΩΝΑ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία  δημοσίευση της διακήρυξης.

Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017» (cpv 45200000-9) με προϋπολογισμό 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71 και 117 του Ν. 4412/16.
Powered by 300x150 tranparent