Ο Δήμος Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 18ου Δ.Σ. ΣΤΟ Ο.Π. 341», με προϋπολογισμό 160.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/5/2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

 

Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016» (cpv 45200000-9) με προϋπολογισμό 37.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71,117 του Ν. 4412/16.

Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει σύντομο διαγωνισμό για την προμήθεια μιας καινούργιας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 16 κ.μ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους του Δήμου και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 39.990,00€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 26 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10π.μ. και ώρα λήξης στις 11π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδια υπάλληλος Μαζαράκη Αναστασία τηλέφ 2321350114-110.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», με προϋπολογισμό 150.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες).
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Έφη & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμούγια την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», με προϋπολογισμό 441.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/5/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1  – 62100 – Σέρρες).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Έφη & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.

Προμήθεια καυσίμων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό συνολικού ποσού 778.605,75 € χωρίς ΦΠΑ & 965.471,13 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 778.605,75 € χωρίς ΦΠΑ & 965.471,13 € με ΦΠΑ. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρ. 63 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) & γενικό CPV39224300-1.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης του για το έτος 2017”.
Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 35.960,00 € (τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και θα καλυφθεί από την με 02.10.6115.01 «Αμοιβή Λογιστικού Γραφείου έτους 2017 για εκτέλεση Διπλογραφικού» εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. (Βενιζέλου 139, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 19η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 18/04/2017,12:00).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. (τηλ. 23210-22487) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Εργασίες συντηρήσεις σιντριβανιών του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει την τιμή προσφορά που θα δοθεί συνολικά για όλες τις ομάδες για την παροχή υπηρεσίας για τις συντηρήσεις σιντριβανιών του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 19 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10πμ και ώρα λήξης στις 11π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιοι υπάλληλοι Μαζαράκη Αναστασία, Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα τηλέφ 2321350114-110.
Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 159/2017 ΑΟΕ και με την 11/2017 μελέτη του τμήματος προμηθειών, συνολικής δαπάνης 24.755,38€ με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης 11/2017 που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, για τις ανωτέρω μέχρι 06-04-2017.
Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την παροχή υπηρεσίας για την μυοκτονία και απεντόμωσης στο χώρο των ξενώνων Χρυσοπηγης, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 157/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 1.480,00€ με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, για τις ανωτέρω μέχρι 05-04-2017.
Powered by 300x150 tranparent