Μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α

Δημοπρασία επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΩΝΑ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία  δημοσίευση της διακήρυξης.

Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017» (cpv 45200000-9) με προϋπολογισμό 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71 και 117 του Ν. 4412/16.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα (1) Δημοσιογράφο ως υπεύθυνου λειτουργίας του Ψηφιακού Μουσείου Τύπου και την δημοσιογραφική τεχνολογική υποστήριξη της επικαιρότητας της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 70/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 02/06/2017 και ώρα 12:00π.μ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσιών διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε Σερρών στο, έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 245/2017 ΑΟΕ και με την υπ΄αριθ. 54/2017 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 24.697,00€ με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική συνολική προσφορά (για όλα τα είδη) που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή εώς 29-05-2017 μαζί με τα αποδεικτικά για τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών  για την Διεθνή Συνάντηση “ ΒALKANS AND BLACK SEA INTERNATIONAL FORUM», σύμφωνα με την αριθ. 675/2016AΔΣ, 201/2017 AOE και την 18/2017 μελέτη  προϋπολογισμού ευρώ 9.000,00€ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδών γραφείου και καθαριότητας

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών καθαριότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών", συνολικής δαπάνης 6.736,33 € (με ΦΠΑ).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά ανοιχτή μέχρι τις 22/5/2017.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016», με προϋπολογισμό 20.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6/6/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες).
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Έφη & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.

ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση ΚΑΠΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Επισκευές - Συντηρησεις - Ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ Εγκαταστάσεων Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017", εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 € (με ΦΠΑ).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις Σέρρες, στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δημαρχείο Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, την Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 10:00 π.μ. από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Σερρών, στα πλαίσια υποβολής φακέλου χρηματοδότησης στο Τ.Π.Δ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού του Δήμου , πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 19.350,00€ συν ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την 19/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους, υπ’ όψη του κ. Αντιδημάρχου Έργων- Υποδομών & Πολιτικής Προστασίας- Παλλαϊκής Άμυνας μέχρι την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 10.00. Τηλ. Επικοινωνίας 2321350128.
Powered by 300x150 tranparent