Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας των Δημοτικών Ενοτήτων Σκουτάρεως, Κ. Μητρουσίου, Λευκώνα, Ορεινής και Άνω Βροντούς έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 346/2017 ΑΟΕ και με την 41/2017 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας,  συνολικής δαπάνης 15.509,92 με Φ.Π.Α.

Για  συντήρηση - επισκευή  των ιστών ηλεκτροφωτισμού του  Σταδίου για την ασφάλεια των αθλούμενων αλλά και των επισκεπτών, ο ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της παροχής εργασιών συντήρησης - επισκευής με προμήθεια υλικών, προϋπολογισμού 10.499,83€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με  χρονική διάρκεια της σύμβασης από την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι το διάστημα τριών (3) μηνών.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 25η Αυγούστου  ημέρα  Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 - 2ος όροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα  10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Νομικό Πρόσωπο  (αρμόδια: Σουργκούνη Αναστασία  Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών – Οικ/κών υπηρεσιών, τηλ. 2321022487 εσωτ.3).

Διευκρίνιση επί της αριθμ. 32156/31-07-2017 διακήρυξης

Πατήστε επί του συνημμένου.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.738,00 με ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών των τμημάτων που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 33317/8-8-2017 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 30 & 31/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Δ.Τ.Υ. τμήμα Η/Ε.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 18/08/2017 και ώρα 07:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05/09/2017 και ώρα 07:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11/09/2017 και ώρα 15:00

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2017

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού 129.995,40€ με ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών των τμημάτων που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.:33286/8-8-2017 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 17/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 18/08/2017 και ώρα 07:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05/09/2017 και ώρα 07:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/09/2017 και ώρα 15:00 

Καθαριότητα κτιρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης με βάσει την τιμή προσφορά για την καθαριότητα κτιρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών  αξίας 16.740,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κ. Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 14 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα  και ώρα λήξης  υποβολής προσφορών  στις 11:00 π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2321350114-50110 αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Ανίτα και Μαζαράκη Αναστασία.

 

Διευκρίνιση (10/08/2017)

Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας «Ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», ποσού 94.589,40 € χωρίς ΦΠΑ 117.290,85 € με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/07/2017 και ώρα 11:00.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/08/2017 και ώρα 15:00.

Συμπληρωματικές πληροφορίες εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, παρέχονται έως 13-08-2017 και ώρα 15.00 μμ

Ο Δήμος Σερρών Νομού Σερρών, ύστερα από την αριθ. 204/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί διεθνή δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών».

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 400.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) & 96.000,00 ευρώ (24% Φ.Π.Α.), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 496.000,00 ευρώ και η χρηματοδότηση θα γίνει από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 21/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 04/09/2017 και ώρα 17.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: στις 8/09/2017 καιώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είναι τα 23213 50135/159.

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ, σύμφωνα με την αριθ. 347/2017ΑΟΕ και με 22/2017 Μελέτη του τμήματος Δημόσιας υγείας, συνολικής δαπάνης 4.895,06 με Φ.Π.Α.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή έως 31-07-2017.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο λειτουργίας της πράξης “Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών ”.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 11.970,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή με 0% ΦΠΑ αν ο ανάδοχος δεν υπόκειται σε υποχρέωση ΦΠΑ ) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 27.07.2017, στις 14:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ.Βασιλοπούλου ή κ. Κοκκινίδου, τηλ. 2321350134 & 2321350158.
Powered by 300x150 tranparent