ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης των παρακάτω κυλικείων των ΚΑΠΗ Σερρών:

1. ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΩΝΑ
2. ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ
3. ΚΑΠΗ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
4. ΚΑΠΗ Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ
5. ΚΑΠΗ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 30 Mαΐου 2017 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Σερρών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 29 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ.62100, Σέρρες, απευθύνοντας στο Τμήμα Προσωπικού (Γραφείο 11), υπόψη κ. Αλεξούδη Εμμανουήλ (τηλ. Επικοινωνίας: 2321350127 ή 2321350111).

 

Κατάθεση αιτήσεων από 11/5/2017 έως 22/5/2017.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» -ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους 


Προσοχή: Κατάθεση δικαιολογητικών από Τρίτη 9 Μαϊου έως Πέμπτη 18 Μαίου 2017 στο Γραφείο 12 του Δήμου Σερρών.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών» (cpv 45343200-5) με  προϋπολογισμό 64.139,12 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71,117 του Ν. 4412/16.
Ο Δήμος Σερρών διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και Ν. Προσώπων του Δήμου, προϋπολογισθείσας άξιας 218.323,80€ χωρίς ΦΠΑ & 270.721,51€ με ΦΠΑ & CPV 39224300-1.
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών έτους 2016" με προϋπολογισμό 95.500,00 € (με ΦΠΑ).
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την έδρα της υπηρεσίας Κ. Καραμανλή 1 - Σέρρες - Γραφείο 21, μέχρι και τις 5/5/2017.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Σερρών.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2321350121, κα. Πανίδου Ευτυχία & κα. Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.

Προμήθεια αρδευτικών υλικών Δ.Ε. Σερρών

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια αρδευτικών υλικών Δ.Ε. Σερρών έτους 2017 προϋπολογισμού 14.823,33 € (με ΦΠΑ), καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 44/2017 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών,  μέχρι 2-5-2017.
Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια αρδευτικών υλικών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση, Δ.Ε. Λευκώνα και Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών έτους 2017 προϋπολογισμού 14.916,33 € (με ΦΠΑ), καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 45/2017 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών,  μέχρι 2-5-2017.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών για την ηχητική κάλυψη των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και των εκδηλώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών διάρκειας έως τον Ιανουάριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών.
Η Επιχείρηση θα δέχεται ανοιχτές προσφορές μέχρι και την Τρίτη 02/05/2017 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. H προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των Ομάδων ή για κάθε Ομάδα ξεχωριστά.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.810.,00€ με Φ.Π.Α.
Powered by 300x150 tranparent