Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο για τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 1.455,17 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμμφωνα με την 12/2016 μελέτη και την 214/2017 ΑΟΕ.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική συνολική προσφορά (για όλα τα είδη) που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή εώς 09-06-2017 που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ.12/2016 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας.
Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», συνολικής
διάρκειας ενός (1) έτους.

 

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 103)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του δήμου Σερρών, προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Σερρών, προμήθεια ειδών για την κοινωνική κουζίνα του δήμου Σερρών, έτους 2017-2018» σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για ένα ή περισσότερα τμήματα της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου και των νομικών προσώπων, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε τμήματος με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη. Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 262.736,80 € χωρίς ΦΠΑ και 299.399,64 € με ΦΠΑ ευρώ για τον Δήμο και το Ν.Π.ΟΠΑΚΠΑ.

Μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α

Δημοπρασία επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΩΝΑ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία  δημοσίευση της διακήρυξης.

Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017» (cpv 45200000-9) με προϋπολογισμό 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71 και 117 του Ν. 4412/16.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα (1) Δημοσιογράφο ως υπεύθυνου λειτουργίας του Ψηφιακού Μουσείου Τύπου και την δημοσιογραφική τεχνολογική υποστήριξη της επικαιρότητας της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 70/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 02/06/2017 και ώρα 12:00π.μ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσιών διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε Σερρών στο, έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 245/2017 ΑΟΕ και με την υπ΄αριθ. 54/2017 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 24.697,00€ με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική συνολική προσφορά (για όλα τα είδη) που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή εώς 29-05-2017 μαζί με τα αποδεικτικά για τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών  για την Διεθνή Συνάντηση “ ΒALKANS AND BLACK SEA INTERNATIONAL FORUM», σύμφωνα με την αριθ. 675/2016AΔΣ, 201/2017 AOE και την 18/2017 μελέτη  προϋπολογισμού ευρώ 9.000,00€ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδών γραφείου και καθαριότητας

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών καθαριότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών", συνολικής δαπάνης 6.736,33 € (με ΦΠΑ).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά ανοιχτή μέχρι τις 22/5/2017.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016», με προϋπολογισμό 20.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6/6/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες).
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2321350121, κα Πανίδου Έφη & κα Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα.
Powered by 300x150 tranparent