Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 685.664,00 με ΦΠΑ και 552.954,84 χωρίς ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 120 ημερών για τα απορριμματοφόρα και 30 ημερών για τα διπλοκάμπινα ημιφορτηγά, από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους  όρους της  Διακήρυξης με αριθμ. 38513/12-9-2017.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 23/09/2017 και ώρα 7:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/10/2017 και ώρα 07:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/10/2017 και ώρα 15:00

Συμπληρωματικές πληροφορίες εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, παρέχονται έως 20/10/2017 και ώρα 15.00  μμ στο τηλ. 2321350114 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών Νοµού Σερρών, ύστερα από την αριθ. 221/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δηµοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 77300000-3. Κωδικός ΝUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕL 526.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο  Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του  20ου Δημοτικού Σχολείου  Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σερρών, την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 12.00  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο  Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του  ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ  Δήμου Σερρών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σερρών, την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 13.00  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξη.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 674/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΩΣΩ10-ΞΗΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «προμήθεια(παροχή) ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017– 2018», CPV: [55524000-9] {Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα} με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή/ αναδόχου της παροχής με τίτλο «Προμήθεια(παροχή) ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017– 2018, προϋπολογισμού 144.637,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 179.350,50 € με Φ.Π.Α.»
Ο Δήμος Σερρών διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας "Συντήρηση πρασίνου σε κοινόχρηστες εκτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ.Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών", για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, 62124, Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού,  υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915, 23210 68900). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες, 31 - 8 - 2017
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου1
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ


Ο Δήμος Σερρών, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας, ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία, «Υποτροφίες στους Δήμους 2017 - 2018» και την  προσφορά έξι (6) υποτροφιών, ενισχύει το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, δίνοντας πνοή στα όνειρά τους για σπουδές, μειώνοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Σερρών παρέχονται:

MEDITERRANEAN COLLEGE

 • Μια υποτροφία για Bachelor (στα δίδακτρα) Αξίας 5.600 € για το α’ έτος σπουδών
 • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.
 • Στην υποτροφία δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).
ΙΕΚ ΑΛΦΑ

 • ΔΥΟ ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 3.000 € έκαστη.

ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

 • ΔΥΟ πλήρεις ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 3.000 € έκαστη.

MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

 • ΜΙΑ πλήρης ετήσια υποτροφία (στα δίδακτρα)
Αξίας μέχρι 4.900 € (αναλόγως το πρόγραμμα).

 • Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και βαθμολογία έτους > 60%.
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 € έως 1.070 €, αναλόγως το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100 €).
 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά ή Γλυφάδα.

Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.

Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50 €  στο πρόγραμμα.

Η έντυπη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα χορηγούνται από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Σερρών στο Γραφείο 119 στο Διοικητήριο τηλ: 2321350568 και θα υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών: www.serres.gr   
 

Υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα:
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016, καθώς και φωτοαντίγραφο του τελευταίου Ε9.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου τέκνου.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης (λυκείου).
 6. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων ( πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  !!!
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
έως και την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Σερρών
στο Γραφείο 119 στο Διοικητήριο
τηλ: 2321350568
 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την πορεία του αιτήματός τους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.serres.gr       

Επισημαίνεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:
Τμήμα Παιδείας του Δήμου Σερρών
στο Γραφείο 119, στο Διοικητήριο
τηλ: 2321350568

Οριστικός πίνακας μοριοδότησης και επιλογής υποψηφίου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών για τα "Κέντρα Κοινότητας Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ".

 

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την λειτουργία και καθαρισμό Δημοσίας τουαλέττας στην Πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 18/2017ΑΟΕ και με 5/2016 Μελέτη του τμήματος προμηθειών, συνολικής δαπάνης 22.320,00με Φ.Π.Α.
Powered by 300x150 tranparent