Οριστικός πίνακας μοριοδότησης και επιλογής υποψηφίου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών για τα "Κέντρα Κοινότητας Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ".

 

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την λειτουργία και καθαρισμό Δημοσίας τουαλέττας στην Πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 18/2017ΑΟΕ και με 5/2016 Μελέτη του τμήματος προμηθειών, συνολικής δαπάνης 22.320,00με Φ.Π.Α.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλογής των θέσεων ΠΕ Διοικητικών και ΠΕ Οικονομολόγων μετά την εξέταση των ενστάσεων για τα "Κέντρα Κοινότητας Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ".

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης τροχαίου υλικού

Ο Δήμος Σερρών Προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών από 20-10-2017 έως 20-10-2018 προϋπολογισθείσας αξίας 25.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κ. Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 12 Σεμπτεμβρίου  ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2321350114-50110, αρμόδια υπάλληλος Μαζαράκη Αναστασία  ενώ για τη μελέτη στο Τμήμα Κινήσεως Οχημάτων του Δήμου Σερρών, αρμόδιος  υπάλληλος, Λεμονής Ιορδάνης,  Τηλ.:  2321045515.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών” για δύο έτη, προϋπολογισθείσας αξίας 211.296,00€ με ΦΠΑ & με δικαίωμα προαίρεσης  ποσού 31.694,40€ με ΦΠΑ & συνολικού ποσού 242.990,40€ με ΦΠΑ, CPV 50000000-5.
Ο Δήμος Σερρών Νομού Σερρών, ύστερα από την αριθ. 222/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 77300000-3.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 107.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) & 25.680,00 ευρώ (24% Φ.Π.Α.), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 132.680,00 ευρώ και η χρηματοδότηση θα γίνει από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 35.6162.035 σχετική πίστωση, δέσμευση της οποίας θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα, με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας των Δημοτικών Ενοτήτων Σκουτάρεως, Κ. Μητρουσίου, Λευκώνα, Ορεινής και Άνω Βροντούς έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 346/2017 ΑΟΕ και με την 41/2017 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας,  συνολικής δαπάνης 15.509,92 με Φ.Π.Α.

Για  συντήρηση - επισκευή  των ιστών ηλεκτροφωτισμού του  Σταδίου για την ασφάλεια των αθλούμενων αλλά και των επισκεπτών, ο ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της παροχής εργασιών συντήρησης - επισκευής με προμήθεια υλικών, προϋπολογισμού 10.499,83€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με  χρονική διάρκεια της σύμβασης από την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι το διάστημα τριών (3) μηνών.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 25η Αυγούστου  ημέρα  Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 - 2ος όροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα  10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Νομικό Πρόσωπο  (αρμόδια: Σουργκούνη Αναστασία  Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών – Οικ/κών υπηρεσιών, τηλ. 2321022487 εσωτ.3).

Διευκρίνιση επί της αριθμ. 32156/31-07-2017 διακήρυξης

Πατήστε επί του συνημμένου.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.738,00 με ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών των τμημάτων που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 33317/8-8-2017 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 30 & 31/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Δ.Τ.Υ. τμήμα Η/Ε.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 18/08/2017 και ώρα 07:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05/09/2017 και ώρα 07:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11/09/2017 και ώρα 15:00

Powered by 300x150 tranparent