Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικών δικτύων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμού οδικών δικτύων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 11.160,00€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 29 Nοεμβρίου ημέρα Τετάρτη   έτους 2017. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών(τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία,) και από το Τμήμα κεντρικής Αποθήκης (τηλ: 2321350132 Σαμαράς Γεώργιος) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης βενζίνης)

Ο Δήμος Σερρών θα προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης βενζίνης) που θα καλύψει τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του  Δήμου. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  51.385,60 € με Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2017-2018 του Δήμου.

 

Ακύρωση διαγωνισμού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια και τοποθέτηση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρα σε δημοτικό κτήριο επί της οδού Κερασούντος, προϋπολογισμού ευρώ  4.500,00 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με 95/2017 Μελέτη ΔΤΥ και 649/2017 ΑΟΕ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή,  για τις ανωτέρω μέχρι την 21/11/2017.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.153/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Μουσικού για την λειτουργία της Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας με ορχηστρικό σύνολο του Δήμου Σερρών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ. 

Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10).

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 152/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιος/α διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή αθλητικών χορών σε ενηλίκους του Γυμναστηρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ.» μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ. 

Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10)

Προμήθεια σταθεροποιητής τάσης (ups)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια σταθεροποιητή τάσης (ups) για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 5.580,00€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 15 Nοεμβρίου  ημέρα Τετάρτη   έτους 2017. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών(τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία,) και από το Τμήμα Μηχανογράφησης  (τηλ: 2321350160 Τσακιρίδης Γεώργιος ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 20-12-2017 ΕΩΣ 03-01-2018» μέχρι του ποσού των εξήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (68.962,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού, την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την παροχή υπηρεσίας «Ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι από 14-11-2017 έως 13-11-2018».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μέχρι την 2-11-2017.

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, για την υπηρεσία «Σχεδιασμό και τοποθέτηση μαρμάρινων πλακών αναγραφής ονομάτων τελεσάντων Δημάρχων της πόλης των Σερρών», του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ 2.000,00 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή,  για τις ανωτέρω μέχρι  1-11-2017.

Προμήθεια καυσόξυλων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια καυσόξυλων του έτους 2017 για την θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου (συνεργείο Τεχνική υπηρεσία, συνεργείο σιδηρουργών, συνεργείο ξυλουργών, συνεργείο επισκευής κάδων, συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων) και για T. K. Άνω Βροντούς, σύμφωνα με  31/2017 Μελέτη ΔΟΥ και 544/2016 ΑΟΕ,  συνολικής δαπάνης 3.930,80 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατίθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 31/2017 μελέτης,  για τις ανωτέρω μέχρι 3-11-2017.

Powered by 300x150 tranparent