Ο Δήμος μας καλεί για την υποβολή προσφορών  για την προμήθεια ειδών για την ενίσχυση δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο  σύμφωνα με την 740/2017 ΑΔΣ και τις 623 & 708/2017 AΟΕ και τη με αριθμό 103/2017 μελέτη της ΔΤΥ Δήμου Σερρών προϋπολογισμού   9.982,00 € με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ  4.340,00  € με ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 22/12/2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018”. 

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 34.992,80 € (τριάντα τέσσερις χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από την με 02.15.6115 «Αμοιβές Λογιστών» εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 00/1/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ.23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Προμήθεια επιστήλιων μεταλλικών αμμοδόχων

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια επιστήλιων μεταλλικών αμμοδόχων, για τις ανάγκες του τμήματος κοιμητηρίων(Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων και των Κοιμητηρίων Α & Β της Δημοτικής Ενότητας Σερρών), σύμφωνα με την 34/2017 Μελέτη Τμήματος Προμηθειών και 723/2017 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,  συνολικής δαπάνης 13.640,00 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι 18-12-2017, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Ακύρωση διαγωνισμού

Σας πληροφορούμε πως ο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣΣας πληροφορούμε πως ο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 41.440,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και51.385,60€ με Φ.Π.Α., με CPV09100000-0» με συστ. Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 47779,ακυρώθηκε λόγω της εκ παραδρομής επιλογής ενός σταδίου και δημιουργήθηκε εκ νέουνέος διαγωνισμός με αριθμ. 50902 με ακριβώς ίδια όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ» - ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ EdUcade.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 12.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 18.12.2017, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Κοκκινίδου ή κα. Βασιλοπούλου, τηλ. 2321350134 & 2321350158.

 

ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης ακινήτων του ΟΠΑΚΠΑ.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 18-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 27-12-2017 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 18-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 27-12-2017 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.

Πληροφορίες: κ. Πασχαλίδου Γεωργία, τηλ.:2321022487 (εσωτ. 1) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια ψύκτη νερού δικτύου

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  ψύκτη νερού δικτύου με φίλτρα για μικροοργανισμούς και ανταλλακτικά, για τις ανάγκες του Δημαρχείου Δ. Σερρών, σύμφωνα με την 672/2017 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,  συνολικής δαπάνης 500,00 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 8-12-2017, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Προμήθεια ειδών πληροφορικής λόγω εκτάκτων βλαβών

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών πληροφορικής λόγω εκτάκτων βλαβών σύμφωνα με την 129/2017 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,  συνολικής δαπάνης 1.156,92 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 8-12-2017, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την παροχή υπηρεσίας μυοκτονίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 692/2017 ΑΟΕ,  συνολικής δαπάνης 450,00€ με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή,  μέχρι 08-12-2017.
Powered by 300x150 tranparent