Προμήθεια φοριαμών γραμματοθυρίδων

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, ενδιαφέρεται για την προμήθεια  φοριαμών γραμματοθυρίδων για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας Πεπονιάς του Δ. Σερρών,  για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθ. 451/2017 AΟΕ, προϋπολογισμού 2.678,40 € ευρώ με Φ.Π.Α

ΚΕΔΗΣ - Πρόσληψη Γυμναστή/στριας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 140/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιος/α διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Γυμναστηρίου ενηλίκων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα γίνει με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ. 
Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10).

ΚΕΔΗΣ - Πρόσληψη κεραμίστα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.138/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Κεραμίστα ως εκπαιδευτή και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα γίνει με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΡΤΙΟ»  ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ. 
Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10).

ΚΕΔΗΣ - Πρόσληψη δασκάλας χορού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 139/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Δασκάλας Χορού για την λειτουργία των τμημάτων χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα γίνει με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΟΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ. 
Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια ασφαλτομίγματος του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 19.964,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 05 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη έτους 2017.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114-2321350137 Μαζαράκη Αναστασία, Πουρπούρης Χρήστος) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΚΕΔΗΣ - Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού στο πλαίσιο της «Πολιτείας των Ευχών» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μέχρι του ποσού των εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (69.936,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού, την 3η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 685.664,00 με ΦΠΑ και 552.954,84 χωρίς ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 120 ημερών για τα απορριμματοφόρα και 30 ημερών για τα διπλοκάμπινα ημιφορτηγά, από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους  όρους της  Διακήρυξης με αριθμ. 38513/12-9-2017.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 23/09/2017 και ώρα 7:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/10/2017 και ώρα 07:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/10/2017 και ώρα 15:00

Συμπληρωματικές πληροφορίες εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, παρέχονται έως 20/10/2017 και ώρα 15.00  μμ στο τηλ. 2321350114 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών Νοµού Σερρών, ύστερα από την αριθ. 221/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δηµοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 77300000-3. Κωδικός ΝUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕL 526.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο  Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του  20ου Δημοτικού Σχολείου  Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σερρών, την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 12.00  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο  Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του  ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ  Δήμου Σερρών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σερρών, την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 13.00  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξη.

Powered by 300x150 tranparent