Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή » με ακρωνύμιο Cultural Dipole.

Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017

Ο Δήμος Σερρών, ύστερα από την με αριθ. 65/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45112310-1.Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 526. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών», για το έτος 2018 προϋπολογισμού 7.440,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά.
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών : «Έξοδα πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-κλπ. δραστηριοτήτων» του Δήμου Σερρών έτους 2018.

Προμήθεια ζωοτροφών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή  για την  προμήθεια ζωοτροφών  του Δήμου Σερρών  προϋπολογισμού 69.836,80€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 07 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη  έτους 2018. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών» με προϋπολογισμό 296.500,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45200000-9.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στις νέες δράσεις του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δικτύο  «MAPS». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 6.301,25€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 12.02.2018, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα. Κοκκινίδου ή κα. Φούντα , τηλ. 2321350134 & 2321350158.

ΚΕΔΗΣ - Προμήθεια εδεσμάτων και Ροφημάτων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια εδεσμάτων και Ροφημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Επιχείρησης (Κούλουμα Καθαρής Δευτέρας), για τις ανάγκες των εκδηλώσεων των δομών (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ), της Φιλαρμονικής Μπάντας, της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας, της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και εδέσματα για την Εθνική Επέτειο 28η Οκτωβρίου-Εθνική επέτειο  25η Μαρτίου, για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26/01/2018 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.161,19€ με Φ.Π.Α.

ΚΕΔΗΣ - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την  «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΕΤΟΥΣ 2018».

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 22.300,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 02.15.6471.03 & ΚΑ 02.15.6471.10 εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 05/02/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ.23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2018, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 23-1-2018 μέχρι και την Δευτέρα 29-1-2018 στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και  στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 8πμ-2μμ, Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1, Τηλέφωνο: 2321350127 & 50111 , FAX: 2321052785.
Powered by 300x150 tranparent