Σύναψη σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “Σύναψη σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου” ποσού 11.904,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις αρ. 150/2018 και 205/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 3/2018 μελέτης του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων του Δήμου μας, να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο σχετική προσφορά που θα καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 27-04-2018 ώρα 12.00.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης συνολικής τιμής επί των τιμών του τιμολογίου της αρ. 68/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης της υπηρεσίας “Προληπτικοί καθαρισμοί εύφλεκτων περιοχών των Δ.Δ. Ορεινής και Άνω Βροντούς” συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.451,08 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ: € 13.267,00   και ΦΠΑ : 3.184,08).

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα, στο Γραφείο Αντιπολίτευσης του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο, οδός Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 ΣΕΡΡΕΣ), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 2321050132. ΦΑΞ επικοινωνίας 2321083602. Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο κος Σαμαράς Γεώργιος.

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό προμήθειας «Φαρμάκων και ειδών για το Δημοτικό Κυνοκομείο», ποσού  41.146,68€ χωρίς ΦΠΑ 47.442,92€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις με αριθμ. 2 & 225/2018 ΑΟΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 παροχή υπηρεσιών «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) μεκάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2018» προϋπολογισμού 119.997,16 € με Φ.Π.Α. 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθεια, ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου Σερρών  ποσού 10.370,00€ χωρίς ΦΠΑ 12.858,80€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά,μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 17 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 16-04-2018 και ώρα 14:00μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Σερρών ως Ενδιάμεσο Φορέα των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 23.595,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 20.04.2018, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Πληροφορίες: κα. Κοκκινίδου  τηλ. 2321350134 & 2321350158.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45200000-9.Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 7η Μαϊου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.

 

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2017» με προϋπολογισμό 440.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45200000-9. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Powered by 300x150 tranparent