Προμήθεια ειδών πληροφορικής λόγω εκτάκτων βλαβών

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών πληροφορικής λόγω εκτάκτων βλαβών σύμφωνα με την 129/2017 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,  συνολικής δαπάνης 1.156,92 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 8-12-2017, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την παροχή υπηρεσίας μυοκτονίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 692/2017 ΑΟΕ,  συνολικής δαπάνης 450,00€ με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή,  μέχρι 08-12-2017.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για  την χρήση του χώρου για την εγκατάσταση Παγοδρόμιου και Καρουζέλ της χριστουγεννιάτικης αγοράς “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως τις 11/11/2017,ώρα 10.00π.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα, Ισόγειο, Γραφείο Αντιπολίτευσης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 18 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ., με τους ίδιους όρους.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ειδών γραφείου & αναλώσιμων για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά» συνολικού ποσού 130.634,62€ χωρίς ΦΠΑ & 161.986,93€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από άποψη τιμής προσφορά.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 04/12/2017 και ώρα 07:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20/12/2017 και ώρα 07:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/12/2017 και ώρα 15:00


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια και τοποθέτηση αποτεφρωτικού κλιβάνου στο δημοτικό κυνοκομείο του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ  19.964,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με 4/2017 Μελέτη Δ/σης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας και 392/2017 ΑΟΕ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου,  για τις ανωτέρω μέχρι την 4/12/2017

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια "Διατακτικών δεμάτων αγάπης τροφίμων, σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2017-Χριστουγέννων &Πάσχα έτους 2018”, προϋπολογισμού 44.040,00€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 05 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη  έτους 2017.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.: 2321350114 Μαζαράκη Αναστασία,) και για τις τεχνικές προδιαγραφές  (τηλ: 2321350110 Μέλλιου Παναγιώτα ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικών δικτύων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμού οδικών δικτύων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 11.160,00€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 29 Nοεμβρίου ημέρα Τετάρτη   έτους 2017. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών(τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία,) και από το Τμήμα κεντρικής Αποθήκης (τηλ: 2321350132 Σαμαράς Γεώργιος) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης βενζίνης)

Ο Δήμος Σερρών θα προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης βενζίνης) που θα καλύψει τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του  Δήμου. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  51.385,60 € με Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2017-2018 του Δήμου.

 

Ακύρωση διαγωνισμού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια και τοποθέτηση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρα σε δημοτικό κτήριο επί της οδού Κερασούντος, προϋπολογισμού ευρώ  4.500,00 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με 95/2017 Μελέτη ΔΤΥ και 649/2017 ΑΟΕ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή,  για τις ανωτέρω μέχρι την 21/11/2017.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.153/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Μουσικού για την λειτουργία της Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας με ορχηστρικό σύνολο του Δήμου Σερρών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ. 

Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10).

Powered by 300x150 tranparent