Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ξύλινου δαπέδου και μπασκετών στο κλειστό γυμναστήριο Σερρών του δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 112.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 138.880,00€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 135002, με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 22/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 09-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321 3 50110).

Προμήθεια Φυτικού Υλικού Δ.Ε. Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια Φυτικού Υλικού του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 59.975,00€ χωρίς ΦΠΑ & 67.980,75€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 29 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη έτος 2021 Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ και ώρα λήξης 11:00 πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία και κ. Μαρία Σινάνη τηλ.2321085841,για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 59.520,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 22 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη έτους 2021. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ .

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από την Δ.Τ.Υ του Δήμου Σερρών (τηλ.: 2321350128 Βαρναλίδου Ελένη και Μαδεμλή Ελένη τηλ. 2321350140, ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Δήμου Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια (8) οκτώ τηλεοράσεων LED για τις ανάγκες του Γυμνασίου Λευκώνα του Δήμου Σερρών.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.  46/2021  απόφαση του Δ.Σ. της της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Δήμου Σερρών .

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη», προϋπολογισμού 2.595.970,00€ προ ΦΠΑ & 3.219.002,80€ με ΦΠΑ και «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του δήμου Σερρών για ένα (1) έτος και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη», προϋπολογισμού 15.534,00€ προ ΦΠΑ & 19.262,16€ με ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 2.611.504€ προ ΦΠΑ & 3.238.264,96€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 24/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 26-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 30-07-2021 και ώρα 11:00 π.μ..

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ) ανακοίνωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων και δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας (βοηθητικών εργασιών).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 18-06-2021 μέχρι 24-06-2021.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμή η προσφορά θα δίνεται ανά τμήμα για την προμήθεια αναλώσιμων για εκτυπωτές - πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 72.862,18€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 28 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία και Κατσαρός Θεόδωρος για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΟΠΑΚΠΑ - Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) του Δήμου Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής-τεχνικής διαχείρισης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) για ένα έτος» προϋπολογισμού 42.209,60€ (με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/06/2021.

Ο Δήμος προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του Πειραματικού Δημοτικού “Κ. Καραμανλής” του Δήμου Σερρών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, τη Δευτέρα 12/7/2021 και ώρα 11.00πμ., στα γραφεία των Ενιαίων Σχολικών επιτροπών (119), επί της κ. Καραμανλή 36, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή. Η προσφορά θα δίνεται ανά ομάδα για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 39.970,02€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 23 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ, όπου και ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.: 2321350114 Μαζαράκη Αναστασία & Βέργου Σουλτάνα τηλ. 2321036960 για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Διευκρινίσεις

 

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent