Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού έτους 2018 για το Δήμο Σερρών» προϋπολογισμού 120.455,00 ευρώ συν ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη. Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 100.458,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 124.567,92 € με ΦΠΑ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στο Δήμο Σερρών σε συγκεκριμένα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας ΠΕ 3  και ΠΕ 5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREEN CREW» προϋπολογισμού 73.575,00 € (με ΦΠΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και μετά  ξεκινάει η διαδικασία της αποσφράγισης προσφορών  από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την  18 Ιουνίου  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00.

 

Απάντηση σε διευκρίνηση (12/6/2018)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2018- 2019», ποσού 144.637,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 179.350,50€ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη (13/6/2018)

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το "Επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών", ποσού 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 74.400,00 € με ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 05 Ιουνίου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 04-06-2018 και ώρα 14:00μ.μ.

 

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, για την υπηρεσία ετήσιας συντήρησης και επισκευής κεντρικών θερμάνσεων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών για το έτος 2018-19, σύμφωνα με την αριθ. 307/2018 AΟΕ και την αριθ. 41/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ έργων ενεργειακών εφαρμογών και υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ 5.273,60 € με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένου να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατεθεί μέχρι τις 25-5-2018στο τμήμα Πρωτοκόλλου.

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2018

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος της πράξης «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων - Green Crew», στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (INTERREG V-A).

Συνολική ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας

Πίνακας κατάστασης αποκλειομένων

Πίνακας κατάστασης επιλογήςΟι ενστάσεις είναι από 17-5-2018 έως και 28-5-2018.

Λόγω του γεγονότος ότι η τελευταία ημέρα των ενστάσεων 28/5/2018 των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 ήταν αργία, η περίοδος των ενστάσεων παρατείνεται μέχρι και τις 29/5/2018.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Aποστολίδη", πρ/σμού 170.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν .4412/16.

Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί σύμφωνα με την αριθ. 309/2018 Α.Ο.Ε. και την αριθ. 42/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ έργων ενεργειακών εφαρμογών και υπηρεσιών καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν σχετική προσφορά μέχρι 17/5/2018 για την παροχή υπηρεσιών εργασίας συντήρησης συντριβανιών του Δήμου για το έτος 2018, προϋπολογισμού 23.469,85 € με ΦΠΑ.

Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία για την απομαγνητοφώνηση Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών  σύμφωνα με την  321/2018ΑΟΕ και την αριθ. 16/2018  μελέτη του τμήματος Προμηθειών συνολικής δαπάνης 23.201,64€ με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι 18-5-2018 στις  14:00μ.μ. στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συντοπτικό διαγωνσιμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Εργασίες Αποκατάστασης Ελαττωμάτων Στο Έργο Των Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων", προϋπολογισμού 28.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σερρών - Κ. Καραμανλή 1, στις 12/06/2018 με ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.

Powered by 300x150 tranparent