Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή εργασιών και υλικών για την βελτίωση των συστημάτων Θέρμανσης για τις ανάγκες των νεοϊδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του 4ου Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 2.994,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 95/28-09-2018 μελέτη. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 6.709/12-07-2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 05η-10-2018 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. - Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των νεοϊδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του 4ου Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 2.978,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 92/28-09-2018 μελέτη. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.(σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 6.709/12-07-2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 05η-10-2018 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. - Προμήθεια επίπλων

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των νεοϊδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του 4ου Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 6.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 93/28-09-2018 μελέτη. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.(σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 6.709/12-07-2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 05η -10-2018 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. - Προμήθεια ιματισμού

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες των νεοϊδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του 4ου Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 4.950,08 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 91/28-09-2018 μελέτη. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 6.709/12-07-2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 5η -10-2018 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου εννεαετούς διάρκειας στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 3ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Σερρών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί , την ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 13.00 στα γραφεία των Ενιαίων Σχολικών επιτροπών (119), επί της κ. Καραμανλή 36

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)και Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)», προϋπολογισμού 29.050,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 36.022,00 € με Φ.Π.Α.με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στις 03 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 03-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Διευκρίνιση (1/10/2018)

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα » με προϋπολογισμό 20.000,00ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).
H δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σερρών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.

Προμήθειας ενός (1) αναρροφητικού Σαρώθρου 4 κ.μ.

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Προμήθειας μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών», από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών), προϋπολογισμού 237.903,23 χωρίς ΦΠΑ 295.000,00 € με ΦΠΑ {cpv 34144431-8 & 43210000-8}, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής1, ανά ομάδα όπως περιγράφονται από τις μελέτες υπ’ αριθ. 15/2018 της Δ/νσης Καθαριότητας και 53/2018 της ΔΤΥ, για μία ή περισσότερες ομάδες της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τις σχετικές μελέτες.

Είδη τεχνολογίας/πληροφορικής - επαναπροκήρυξη

Ο Δήμος Σερρών επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια «Ειδών τεχνολογίας-πληροφορικής» ποσού 23.430,00€ χωρίς ΦΠΑ & 29.053,20€ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/16 και με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 12 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή  11-09-2018 και ώρα 14:00μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης  και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Α' ΚΑΠΗ του Δήμου Σερρών
Powered by 300x150 tranparent