Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την χρήση των χώρων της χριστουγεννιάτικης αγοράς, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως τις 7/12/2018.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, Ισόγειο, Γραφείο Αντιπολίτευσης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια: "Λιπαντικών για τη συντήρηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών & του ΟΠΑΚΠΑ", προϋπολογισμού 65.520,00€ χωρίς ΦΠΑ και 81.244,80€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚΑ' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθ. Πρωτ.: 29945/02-10-2018 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 19/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας.
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, διενέργειας παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2022» προϋπολογισμού 750.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 930.000,0 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης- ενημέρωσης επιχειρήσεων», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 07 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 07-12-2018 και ώρα 10:00

Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Προμήθειες προϊόντων για το οικονομικό έτος 2019

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

 

Ε.Σ.Ε.Π.Ε. - Προμήθειες προϊόντων για το οικονομικό έτος 2019

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις προμήθειες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων - Green Crew», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», σύμφωνα με τις αριθ. 138 & 185/2018 ΑOE και με αριθμ. 5/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 με Φ.Π.Α.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 5/2018 Μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, για τις ανωτέρω μέχρι 30-11-2018.

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών ετους 2018», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45200000-9.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων», έτους 2018, προϋπολογισμού 120.115,00 € χωρίς ΦΠΑ & cpv: 34144900-7, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Powered by 300x150 tranparent