Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού με ανατροπή και γερανό με αρπάγη» με Συστημικό αριθμό 68362 προϋπολογισμού 103.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 128.000,00 € με ΦΠΑ & για την «Προμήθεια ενός (1) Καινούργιου Ημιφορτηγού 4x4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου» με Συστημικό αριθμό 68363, προϋπολογισμού 27.000,00 χωρίς ΦΠΑ και 33.480,00 € με ΦΠΑ {cpv 34142000-4 & 34113000-2}, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για τις "Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενότητων Σερρών(πλην Δ. Εν Σερρών), του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2018-2019 & Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια Α & Β της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2018-2019", με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για μία ή περισσότερες ομάδες.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 15 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών προκυρύσσει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχων για την προμήθεια με τίτλο «Βελτίωση-Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4412/2016, εκτιμώμενης αξίας 2.945.536,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 68240), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29/01/2019 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τo Τμήμα Η/Μ Έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών της ΔΤΥ, Τζίνη Κυριακή {Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.} & Βαρναλίδου Ελένη {Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.}. Τηλ. 2321350128.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια” με ακρωνύμιο 3EM

ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου

Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών διακηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση από τον ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερρών, ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Λευκώνα, κατάλληλου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων παιδικού σταθμού σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές Παιδικών σταθμών και κατάλληλου για  άμεση χρήση του από τον ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.

Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα– φορτωτή», από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών), προϋπολογισμού 80.645,16 χωρίς ΦΠΑ {cpv 43210000-8}, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως περιγράφεται από τη μελέτη υπ’ αριθ. 105/2018 της ΔΤΥ, της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη.
Ο Δήμος Σερρώνδιακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το «Επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών», ποσού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 74.400,00€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο της προϋπολογισθείσας υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 21 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (1o ΧΛΜ. ΣΕΡΡΏΝ – ΔΡΑΜΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ" με προϋπολογισμό 61.872,60 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 71350000-5.

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και  στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 18PROC004094738/29-11-2018, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2018 ημέραΤετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έρου "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018" εκτιμώμενης αξίας 58.064,52 € (πλέον ΦΠΑ).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σερρών - Κ. Καραμανλή 1 στις 20/12/2018 με ώρα λήξης προσφορών 10:00 π.μ.

Ενοικίαση Μικροφωνικής - Φωτισμού

Ο Δήμος Σερρών διακκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για την "Ενοικίαση Μικροφωνικής - Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων" για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών ποσού 17.840,00€ χωρίς ΦΠΑ και 22.121,60€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 19 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή και ώρα 10:00 π.μ.
Powered by 300x150 tranparent