Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Μέσων Ατομικής Προστασίας», ποσού 49.903,00€ χωρίς ΦΠΑ και 61.879,72€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 02 Απριλίου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν ταχυδρομικώς ή με courier τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 02-04-2019 και ώρα 10:00π.μ.

Εκ παραδρομής στο τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς το είδος Ασπίδιο με πλέγμα τα τεμάχια είναι 32 το ορθό είναι 15 τεμ. όπως αναφέρεται στον  ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Διευκρίνηση

Προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα– φορτωτή

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα– φορτωτή», από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών), προϋπολογισμού 80.645,16 χωρίς ΦΠΑ {cpv 43210000-8}, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής1, όπως περιγράφεται από τη μελέτη υπ’ αριθ. 4/2019 της ΔΤΥ, της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη.
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ »

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ :

1) Τις διατάξεις του Δ4/64321 16-05-2008 υπουργικής απόφασης Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008
2) Τις διατάξεις 8440 24-02-2001 υπουργικής απόφασης Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΦΕΚ 318/25-02-2011
3) Το ΦΕΚ 1143/06-06-2011 περί σύστασης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών
4) Το ΦΕΚ 2646/25-8-2016
5) Την 11/2019 την από 26-02-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Π.Ε.
Ο Δήμος Σερρών, επικεφαλής εταίρος του συνεργατικού σχήματος που υλοποιεί το έργο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» («GREEN” EMPLOYMENT IN THE MANAGEMENT OF BIOWASTES) στο πλαίσιο του Προγράμματος “ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 C ”, στον άξονα προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα στον θεματικό στόχο (specific objective) 9c :“To expand social entrepreneurship in the cross border area“(Ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή), σε συνεργασία με τους εταίρους :

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
 • Δήμος Νέστου
 • Municipality of Blagoevgrad


καλεί τους κατοίκους των Δήμων Σερρών, Θεσσαλονίκης, και Νέστου που εντάσσονται στις παρακάτω ομάδες:

 1. Ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 2. Υφιστάμενα Στελέχη φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και Λοιπών μορφών Επιχειρήσεων

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στην δράση της Εκπαιδευτικής Εβδομάδας(Training week).

ΠΡΟΣ:

 1. EUROSYS-ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                             
 1. DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ                                                             
 1. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια για την ανανέωση των 225 αδειών χρήσης «αντιϊκού» λογισμικού (antivirus) του Δήμου Σερρών για δύο έτη, όπως επίσης και για την αγορά επιπλέον 25 αδειών λόγω προσθήκης νέων υπολογιστών κατά την τελευταία διετία, συνολικής δαπάνης 4.969,30 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣ:                          

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΟΣ – EYROSYS
 2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
 4. ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε.
 5. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ- «ΦΑΡΟΣ»
 6. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

                                                              

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  τις προμήθειες Αναλωσίμων γραφείου και εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο Cultural Dipole, σύμφωνα με τις αριθ. 83/2019 ΑΔΣ και με αριθμ. 12/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00 με Φ.Π.Α.

Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

Ο Δήμος Σερρών πρόκειται να προβεί στην προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή με τίτλο για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων».

Παρακαλώ να μας στείλετε σχετική προσφορά έως 20-02-2019 μαζί με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθ. 36483/21-11-2018 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές τις 01/2018 μελέτης.

Ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 657/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «υπηρεσίας για την "ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & Επετειακών εκδηλώσεων" προϋπολογισμού 6.656,62€ χωρίς Φ.Π.Α και 8.254,20€ με Φ.Π.Α έτους 2019.», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσίας για την "ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & Επετειακών εκδηλώσεων" προϋπολογισμού 6.656,62€ χωρίς Φ.Π.Α και 8.254,20€ με Φ.Π.Α έτους 2019.

Παρακαλώ να μας στείλετε σχετική έως την Πέμπτη 14-02-2019 προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθ. 128/03-01-2019 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές τις 04/2018 μελέτης.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διατακτικών προσφοράς δεμάτων αγάπης τροφίμων, σε απόρους δημότες του Δήμου για τις εορτές του Πάσχα - Χριστουγέννων έτους 2019 & Πάσχα - Χριστούγέννων έτους 2020, προϋπολογισμού 58.720,00 € με ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου(από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 05 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ, ή να στείλουν τις προσφορές τους ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι: 05-02-2019 και ώρα 11:00.

Powered by 300x150 tranparent