Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2019" εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ.

Τιμολόγιο μελέτης

Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2019-2020, με Συστημικό αριθμό 71742, προϋπολογισμού 265.225,50 € χωρίς ΦΠΑ & 328.879,62 € με ΦΠΑ {CPV: 39224300-1} με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 08/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 09-06-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Πέμπτη 13-06-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το «επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του δήμου Σερρών», ποσού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 74.400,00€ με ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 20 Μάϊου ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εκτυπώσεων εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων, εκπαιδευτικού υλικού και ειδών εργαστηρίων σπουδαστηρίων, για τις λειτουργικές ανάγκες των Γραφείων Διοίκησης, όλων των τμημάτων των Παιδικών Σταθμών, του Αθλητισμού και των ΚΑΠΗ του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 24.624,52€ (19.858,48€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 4.766,04€) σύμφωνα με την αριθμ. 38/18-04-2019 μελέτη.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και τις 25-04-2018 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139-2ος όροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.

 

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Δήμος Σερρών για το έργο «Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area» (με ακρωνύμιο ZEFFIROS) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009" με κωδικό MIS 2018ΕΠ 5032743 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 56.800,00 € με ΦΠΑ ή 45.806,46€ συν Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σερρών – Κ Καραμανλή 1, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 2/5/2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12.00 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με απ’ ευθείας ανάθεση στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού που διενεργεί η υπηρεσία μας το Α τμήμα (Λαμπτήρες και Ηλεκτρολογικό υλικό για τη Δημοτική Ενότητα Σερρών, ποσού 18.460,00 € χωρίς ΦΠΑ και 22.890,40€ με ΦΠΑ) της μελέτης με αρ. 17/2019 της ΔΤΥ με τίτλο "Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού".

Η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων για το συγκεκριμένο Α τμήμα της παραπάνω μελέτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να στείλουν σχετική προσφορά σφραγισμένη στο πρωτόκολλο του δήμου με την ένδειξη της προμήθειας, μέχρι 25-04-2019 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή προσφορών)

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο λειτουργίας της πράξης “Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών”. 

Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 25/4/2019, ημέρα Πέμπτη, στις 11:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα Βασιλοπούλου Ειρήνη, κα. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 23213 50134.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-20" με προϋπολογισμό 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20η Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 20/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής-τεχνικής διαχείρισης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία (12) δώδεκα τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφεία ΟΠΑΚΠΑ
Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/04/2019
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: ΟΠΑΚΠΑ
Ημερομηνία/ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 12/04/2019, 09:00

Συντήρηση αντλιοστασίων

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 6.994,80 ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά.
Powered by 300x150 tranparent