ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σέρρες 25/07/2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ. 246
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
------------------------------------------------                                                                            Π Ρ Ο Σ
ΕΔΡΑ : Σέρρες – Κ.Καραμανλή 36 – τ.κ.62100
Πληρ.: Nατάσα Μακρή                                                                                          Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλ./φαξ : 2321350568/ 2321350569
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (1) Καθαριστή/στριας για το Νηπιαγωγείο Οινούσσας Δήμου Σερρών

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας – καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το Νηπιαγωγείο Οινούσας Δήμου Σερρών έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών αφού έλαβε υπόψη :

Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2019

Ο Δήμος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη Μίσθωση μηχανημάτων έργου με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστ. Αριθ. 71764) από 26/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12-08-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει τη Δευτέρα 19-08-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Σερρών στην προσπάθειά του να αυξήσει την ανακύκλωση συσκευασιών στην πόλη των Σερρών, προκειμένου να πιάσει τον στόχο που ορίζει ο νόμος, προτίθεται να τοποθετήσει συσκευές ανακύκλωσης κενών φιαλών, οι οποίες ως αντίτιμο για την ανακύκλωση θα παρέχουν τροφή και νερό στα αδέσποτα ζώα.

Για τον σκοπό αυτό έχει προμηθευτεί ήδη πέντε (5) συσκευές αυτού του είδους. Η τροφή και το νερό, θα τοποθετούνται από επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την δράση αυτή και θα τους παρέχεται το δικαίωμα της διαφήμισης πάνω στις συσκευές, ως αντισταθμιστικό όφελος.

Ο Δήμος Σερρών θα πρέπει να δημοσιοποιήσει «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών, με κριτήριο κατακύρωσης τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη.

Για τον λόγο αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω δράση.

Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι συσκευές αυτές θα αποφασιστούν από την επιτροπή ποιότητας ζωής σε συνεργασία με τον πλειοδότη – ανάδοχο.

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών θα αποτελέσει η μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια προσφορά η οποία ορίζεται κατ' ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών, έως 05/08/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης καθαριότητας.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση κάμερας ασφαλείας στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο Cultural Dipole από το Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE-BULGARIA (ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 2014-2020, σύμφωνα με 83/2019 ΑΔΣ και με Τεχνικές προδιαγραφές από το Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 300,00 με Φ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι 26-7-2019.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 01/2019

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 01/2019 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών και ενός ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών:

Αποτελέσματα ΣΟΧ 01/2019

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών" με προϋπολογισμό 38.500,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/7/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/16.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων», προϋπολογισμού 61.320,00 € χωρίς ΦΠΑ & 76.036,80 € με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 19/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 05-08-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 09-08-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ.

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-08-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διαγωνισμό για την "Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού έτους 2019 για το Δήμο Σερρών" προϋπολογισμού 119.223,52 € με ΦΠΑ

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ενός ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών και ενός ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, για την υλοποίηση της πράξης «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area - ZEFFIROS) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 6/7/2019 και λήγει στις 15/7/2019.

 

Powered by 300x150 tranparent