Ανόρυξη γεώτρησης στο κολυμβητήριο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ανόρυξη γεώτρησης στο κολυμβητήριο Σερρών” με προϋπολογισμό 38.210,36€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/16.

Ορθή επανάληψη εντύπου οικονομικής προσφοράς

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2020-2021, πρ/σμού 157.035,00 € χωρίς ΦΠΑ και 194.723,40 € με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Συστ. Αριθ. 92073) από την 19/05/2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την 04-06-2020 ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού (φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4)» ποσού 30.658,90€ χωρίς ΦΠΑ & 38.017,04€ με ΦΠΑ. με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 26 Μαΐου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 26-05-2020 δηλαδή και ώρα 11:00π.μ.

Διευκρινίζουμε πως στο άρθρο 1.6 της διακήρυξης, με τίτλο «Δημοσιότητα» και στην 2η παράγραφο, έχει αναγραφεί λανθασμένα πως ο συστεμικός αριθμός του διαγωνισμού είναι ο 89332 ενώ ο σωστός συστεμικός αριθμός είναι ο 82767.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

 

Διευκρινίζουμε πως η ορθή καταληκτική ημερομηνία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού είναι η 28/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:00 και όχι η 24/5/2020 η οποία εκ παραδρομής αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Επίσης η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου θα γίνει στις 3/6/202, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020» με προϋπολογισμό
475.000,00€ (με ΦΠΑ).

Λόγω διακοπής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών ορίζονται ως εξής:

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2020-21

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-21», πρ/σμού 650.000,00 € (με ΦΠΑ).

Λόγω διακοπής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών ορίζονται ως εξής:

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου πτυχιούχων ΠΕ/ΤΕ ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών με αρμοδιότητα, την παροχή επιστημονικής βοήθειας και υποστήριξης σε θέματα σχετικά με την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου, με ιδιαίτερες γνώσεις στην "Δημόσια Διοίκηση και Οργάνωση".

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 30 Απριλίου 2020 μέχρι 4 Μαΐου 2020.

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με πτυχίο Νομικής και με αρμοδιότητες: 1) την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς το Δήμο 2) Παροχή συμβουλών και επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών Δήμου με τρίτους, 3) Παροχή υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 30 Απριλίου 2020 μέχρι 4 Μαΐου 2020.

Προμήθεια φυτικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια Φυτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 59.945,00 € χωρίς ΦΠΑ & 67.874,25 € με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 8 Μαϊου ημέρα Παρασκευή έτους 2020. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ και ώρα λήξης 11:00 πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία και κ. Θωμαή Χατζητόλιου τηλ.2321350135,για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι στον προϋπολογισμό της μελέτης που συνοδεύει την διακήρυξη, η μονάδα μέτρησης που αφορά την προμήθεια λιπάσματος με Α/Α 34 είναι «σάκοι των 25 λίτρων» και όχι «λίτρα» όπως εκ παραδρομής έχει διατυπωθεί. Το ίδιο ισχύει και για το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Διευκρίνηση

Προμήθεια Αρδευτικών υλικών για το έτος 2020

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας αρδευτικών υλικών έτους 2020, ποσού 59.642,78€ χωρίς ΦΠΑ και 73.957,05€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 07 Μαΐου ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 07-05-2020 και ώρα 11:00μ.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

volunteer