admin2

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 132/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Δασκάλας Χορού για την λειτουργία των τμημάτων χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να οργανώσει όλα τα τμήματα με σκοπό ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παρουσιάζει σε πολιτιστικές – χορευτικές εκδηλώσεις, είτε της επιχείρησης είτε του Δήμου Σερρών, σε συνεργασία με άλλους φορείς τις δεξιότητες των μαθητών των τμημάτων τόσο για την προβολή αυτών αλλά και για την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού στον Δήμο μας.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΟΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ.
Πληροφορίες : Γραφείο Προσωπικού, κα. Στρατουδάκη Νεκταρία (Τηλ. 2321068915 ) καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ετικέτες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ.134/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Κεραμίστα ως εκπαιδευτή τουλάχιστον 3 τμημάτων και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και προβολής όλων των δράσεών του και συμμετοχής του στις εκδηλώσεις του Δήμου Σερρών και των τοπικών φορέων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΡΤΙΟ» ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ.
Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10).
Ετικέτες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4» και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος  όροφος, 611 22, Σέρρες (Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας, τηλ. 23210 68915).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Ετικέτες

Sticker website EKT GR HighRes

Η πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο Δήµο Σερρών», προϋπολογισμού 642.000,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

    Η εγκεκριμένη πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου  Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο Δήµο Σερρών (με ημερομηνία έναρξης στις 19/12/2015 και ημερομηνία λήξης στις 30/06/2023) με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης εδρεύει στο Δήμο Σερρών και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα (273,36 τ.μ.), σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος κατάλληλα να λειτουργεί ως Κέντρο Συμβουλευτικής και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων).

    Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, το προσωπικό, το οποίο το στελεχώνει, περιλαμβάνει τέσσερα (4) στελέχη, με τις ακόλουθες ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής και ΠΕ Νομικών.

Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί έμφυλη βία ή/και γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, η πράξη στοχεύει:

α) στην παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, ή/και πολλαπλών διακρίσεων

β) στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών καθώς και

γ) στην υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

  Οι δράσεις του Κέντρου αφορούν ενδεικτικά σε α) δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης (υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου, υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώματα των γυναικών - θυμάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας, όταν απαιτείται, των γυναικών-θυμάτων βίας στους ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους κ.λ.π.), β) δράσεις προώθησης στην απασχόληση (υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης κλπ.), γ) δράσεις δικτύωσης και δ) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ή/και των έμφυλων διακρίσεων, σε συνεργασία με το οριζόντιο σχέδιο δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 

Ωράριο λειτουργίας: Δε- Πα, 8:00- 16:00

Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 10, Σέρρες

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321022253

fax: 2321022268

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

blog: https://womenaidserres.wordpress.com

fb:https://el-gr.facebook.com/sumvouleutikokentrogunaikwnserrwn

ΑΦΙΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΦΙΣΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Ετικέτες
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για τις αδιάθετες ομάδες Α, Β, Δ για την "Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σερρών", πρ/σμού 9.711,00 € χωρίς ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, για δύο ή και για όλες τις ομάδες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, K. Kαραμανλή 1 στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114-50110 Mέλλιου Ανίτα,Μαζαράκη Αναστασία). ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών (τηλ 2321045515 Πάσιος Ιωάννης).
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent