admin2

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» με προϋπολογισμό 25.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών OIKOΔΟΜΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας Κ. Καραμανλή 1, ή να τα λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σερρών μέχρι τις 21 Ιουλίου 2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350121 & 2321350173 αρμόδιοι, υπάλληλοι κα. Πανίδου Ευτυχία και κα. Αναγνωστίδου Αικατερίνη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Σερρών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εργασίες Οδοστρωσίας - Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής Πόλης Σερρών έτους 2016", με προϋπολογισμό 300.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείου Σερρών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23213-50121 (αρμόδιος υπάλληλος κα. Πανίδου Ευτυχία).

Ετικέτες

Για 4η χρονιά η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. επιθυμεί να οργανώσει την Πολιτεία των Ευχών στο Κεντρικό Πάρκο της πόλης των Σερρών. Με αίσθημα ευθύνης δημιουργούμε κάτι όμορφο για όλους τους δημότες μας, με στόχο να γιορτάσουμε όλοι μαζί με χαρά και ελπίδα για τη νέα χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αλλά και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Καλούμε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να καταθέσει την προσφορά του στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, μεμονωμένες δραστηριότητες, παιχνίδια αναψυχής, που θα εγκατασταθούν στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και το ανταποδοτικό όφελος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. επί των συνολικών εγκαταστάσεων και τη χρήση αυτών από τους πολίτες. Το ανταποδοτικό όφελος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα επιστρέψει ως κοινωνική παροχή στις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ. 23210 68900 και 23210 68910 έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ετικέτες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου: Παροχής Υπηρεσιών για την Διοργάνωση της Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 08-09-2016 ΕΩΣ 11-09-2016, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υπο-βάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:30 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68914).

Ετικέτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης  παροχής τουριστικών υπηρεσιών (μεταφοράς, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης), στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 14.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 26.7.2016, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Κοκκινίδου ή κ. Σεϊρεκίδου, τηλ. 2321350134 & 2321350158.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent