admin2

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό έξι (6) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 098 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ.62100, Σέρρες, απευθύνοντας στο Τμήμα Προσωπικού (Γραφείο 11), υπόψη Καραγιανίδη Δημήτριο (τηλ. Επικοινωνίας: 2321350111 ή 127).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεων είναι από 23/12/2021 έως 03/01/2022.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel», προϋπολογισμού 320.322,58 € χωρίς ΦΠΑ και 397.200,00 € με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 23/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 30-01-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει την 3/2/2022.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ετικέτες

1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου είναι η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), για την εφαρμογή προγραμμάτων και την εκτέλεση έργων και η χρηματοδότηση της εκτέλεσης έργων από αυτά.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών 60.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
 2 Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 59.920,00  Δρασεις περιβαλλοντικου ισοζυγιου 2020, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
 3 Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Σερρών Πλατεία Ειρήνης, ΟΤ 637 1.345.000,00   Β’ Πρόσκληση «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση») του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
 4 Αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων μέσω συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειων κάδων στο Δήμο Σερρών  312.480,00 «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018», Β΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων) 155.000,00 Ταμείο Αλληλεγγύης Α ΚΥΚΛΟΣ
Αναμόρφωση παιδικής χαράς για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων) 104.713,00  Ταμείο Αλληλεγγύης Α ΚΥΚΛΟΣ

3. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

  1. Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
  2. Η βελτίωση των υποδομών
  3. Η αύξηση της απασχόλησης
  4. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των δήμων.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

  1.  Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
  2. Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω.

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 767.400,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 2 Ενεργητική Πυροπροστασία Σχολικών Μονάδων Δήμου Σερρών 404.240,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII,“Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”
3 Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών 102.300,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
4 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής για το Δήμο Σερρών 660.000,00   Φιλόδημος ΙΙ «Επιχορήγηση Δήμων για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»
5 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων 588.880,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV
6 Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερρών 300.000,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χ
7 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σερρών 69.000,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ
8 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού 400.000,00   Φιλόδημος ΙΙ «Επιχορήγηση Δήμων
9 Επιχορήγηση Δήμου Σερρών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας του 135.660,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
10 Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών 235.000,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
11 Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών 420.900,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ
12 Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών 249.000,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ
 
Ετικέτες
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1  rEUnited 15.100,00 EUROPE FOR CITIZENS
 2 Space4People 63.832,50 URBACT III
3 European Decades 15.100,00 EUROPE FOR CITIZENS
4 Military Assets as Public Spaces (MAPS) 59.023,30 URBACT III
Ετικέτες
 
 euxxx  fires leader  espa1420

 

 

Η πράξη µε τίτλο «Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 19.939,20€ (με ΦΠΑ) εντάχθηκε µε αριθμό 1692/17.3.2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, Πρωτοβουλία LEADER.

Περιγραφή της πράξης:

Η πράξη αφορά στη προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την πρόληψη και προστασία από δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, η διάθεση του οποίου θα γίνει μεταξύ των μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Τ.Ο.Π.Π. του Δήμου Σερρών και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Επίσης προβλέπεται ο καθαρισμός παρόδιας βλάστησης εντός και περιμετρικά του οικισμού της Χρυσοπηγής καθώς και η αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού.

 

Ετικέτες

volunteer