Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εργασίες Οδοστρωσίας - Ασφαλτοστρώσεις στην Περιοχή Σιγής", προϋπολογισμού 76.500 € (με ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 19/7/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 25/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών ετών 2019- 2020» προϋπολογισμού 199.817,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και 247.773,58€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 13/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 14/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/07/2019 και ώρα 23:59.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 17241/379/04-06-2019 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 97/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 16/04/2019 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης.
Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 07/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης η 11:00 π.μ.
Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 24/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 23:59 μμ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια - 3Εm» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG - IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, σύμφωνα με τις αριθ. 83/2019 ΑΔΣ και με αριθμ. 8/2019 Μελέτη των Τμημάτων Μηχανογράφησης και Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 8/2019 Μελέτης των Τμημάτων Μηχανογράφησης και Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών, για τις ανωτέρω μέχρι 11-6-2019.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια - 3Εm» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG - IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, σύμφωνα με τις αριθ. 83/2019 ΑΔΣ και με αριθμ. 6/2019 Μελέτη των Τμημάτων Μηχανογράφησης και Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 με Φ.Π.Α.

O Δήμαρχος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις: του  Ν.3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006, του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» & του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') άρθρο 43 ‘’Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147)’’ και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των δημοπρατούμενων εργασιών ανά τμήμα (Α,Β,Γ,Δ) που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 15234/319/15-05-2019 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 1/2019 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου.

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019), στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες Ν. Σερρών.

Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-20» μετατίθεται για την Τετάρτη 5 Iουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση τού έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» με προϋπολογισμό 480.900,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνιύα υποβολής προσφορωύν ορίζεται η 2α Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 2/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 5/7/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχει γίνει ορθή επανάληψη στο συνημμένο έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ.

O Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει την προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2019- 2020, προϋπολογισμού 157.035,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 194.723,40 € με Φ.Π.Α. {CPV: 15894210-6} με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.