ΠΡΟΣ:                          

  1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΟΣ – EYROSYS
  2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
  4. ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε.
  5. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ- «ΦΑΡΟΣ»
  6. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

                                                              

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  τις προμήθειες Αναλωσίμων γραφείου και εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο Cultural Dipole, σύμφωνα με τις αριθ. 83/2019 ΑΔΣ και με αριθμ. 12/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00 με Φ.Π.Α.

Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

Ο Δήμος Σερρών πρόκειται να προβεί στην προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή με τίτλο για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων».

Παρακαλώ να μας στείλετε σχετική προσφορά έως 20-02-2019 μαζί με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθ. 36483/21-11-2018 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές τις 01/2018 μελέτης.

Ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 657/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «υπηρεσίας για την "ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & Επετειακών εκδηλώσεων" προϋπολογισμού 6.656,62€ χωρίς Φ.Π.Α και 8.254,20€ με Φ.Π.Α έτους 2019.», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσίας για την "ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & Επετειακών εκδηλώσεων" προϋπολογισμού 6.656,62€ χωρίς Φ.Π.Α και 8.254,20€ με Φ.Π.Α έτους 2019.

Παρακαλώ να μας στείλετε σχετική έως την Πέμπτη 14-02-2019 προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθ. 128/03-01-2019 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές τις 04/2018 μελέτης.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διατακτικών προσφοράς δεμάτων αγάπης τροφίμων, σε απόρους δημότες του Δήμου για τις εορτές του Πάσχα - Χριστουγέννων έτους 2019 & Πάσχα - Χριστούγέννων έτους 2020, προϋπολογισμού 58.720,00 € με ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου(από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 05 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ, ή να στείλουν τις προσφορές τους ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι: 05-02-2019 και ώρα 11:00.

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για «Διενέργεια πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-κλπ. δραστηριοτήτων» του Δήμου Σερρών έτους 2018, ποσού 73.915,00 χωρίς ΦΠΑ και 91.654,60 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Συστ. Αριθ. 69276) από την 08/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι τη Τετάρτη 30-01-2019 ώρα 23:59 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη. Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει τη Δευτέρα 04-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ..

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για την "ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων" για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών ποσού 6.656,62€ χωρίς ΦΠΑ και 8.254,20€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 21 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση  της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια - 3ΕΜ» στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020". 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 11-1-2019 στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών (γραφείο 11).

Ο Δήμος Σερρών πρόκειται να προβεί στην προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης επιχειρήσεων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή με τίτλο για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης επιχειρήσεων».

Σχετικές προσφορές γίνονται δεκτές έως 14/01/2019.

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού με ανατροπή και γερανό με αρπάγη» με Συστημικό αριθμό 68362 προϋπολογισμού 103.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 128.000,00 € με ΦΠΑ & για την «Προμήθεια ενός (1) Καινούργιου Ημιφορτηγού 4x4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου» με Συστημικό αριθμό 68363, προϋπολογισμού 27.000,00 χωρίς ΦΠΑ και 33.480,00 € με ΦΠΑ {cpv 34142000-4 & 34113000-2}, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
Περισσότερα... Ok