ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ) ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΣΕΡΡΩΝ" ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: ΑΠΟ 26-01-2023 ΕΩΣ 30-01-2023

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 122, ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

ΥΠΟΨΙΝ ΚΥΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Σερρών.
  • Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017»», με προϋπολογισμό 760.000,00€ (με ΦΠΑ24%) (CPV 45262600-7). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ.
  • Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. eu καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι(Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 189627).

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη-επικίνδυνων αποβλήτων», προϋπολογισμού 309.380,00€ χωρίς ΦΠΑ και 383.631,20€ με ΦΠΑ

Συστημικός αριθμός: 180708

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 30/12/2022 και ώρα 11:00.
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/12/2022 και ώρα 13:00.
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/02/2023 και ώρα 23:59:59.

Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2022

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022», προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 186.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 29/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. μέχρι την 7/2/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 στην Ελληνική γλώσσα.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ορίσθηκε για την 13/02/2023 και ώρα 11:00.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών».
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών
CPV: 45200000-9
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 300.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο "Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς κσι στο ΕΣΗΔΗΣ απ' όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2022-2023» με προϋπολογισμό 329.994,95 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (CPV 34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών).

ΤΑ ΤΕΎΧΗ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΈΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΟ ΧΏΡΟ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΊ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ" ΤΗΣ ΠΎΛΗΣ WWW.PROMITHEUS.GOV.GR ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ,ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α 194647 ΑΠΌ ΌΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΛΆΒΟΥΝ ΓΝΏΣΗ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΙ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-01-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Powered by 300x150 tranparent