Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 9/2020 Μελέτη της ΔΤΥ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 6 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 02:00 μ.μ.

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», Βενιζέλου 139, Τ.Κ.62125, Σέρρες, υπόψιν κας Δαγκούλη Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 23210 22487 εσωτ. 4), και κας Σουργκούνη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 22487 εσωτ.3).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σερρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πρόσκληψη υδρονομέων άρδευσης

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2020 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 11/3/2020 και για επτά (7) ημέρες στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (γραφείο 11), καθημερινά από 08:00 π.μ μέχρι 02:00 μ.μ.

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή εργασιών συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου Σερρών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού, προϋπολογισμού 19.925,00€ (χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 16/2020 μελέτη Δήμου Σερρών. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 16η Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2ος όροφος και ώρα 12:00.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 10 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξης 11:00 π.μ. ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας επί της οδού Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 10-03-2020 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Ο Δήμος Σερρών διενεργεί την Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών, σύμφωνα με την αριθ. 1/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, προϋπολογισμού 5.808,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την αριθ. 1008/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Σερρών» και με την αριθ. 174/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή της επιπλέον χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών μέχρι 21/02/2020.

Ο Δήμος μας διενεργεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με την αριθ. 734 & 871/2019 ΑΔΣ και με την 11/2019 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 7.203,16 με Φ.Π.Α.

Προμήθεια ασφαλτομίγματος

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό προμήθειας « ασφαλτομίγματος έτος 2020», ποσού 38.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 47.740,00€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών» για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 120.000 € χωρίς ΦΠΑ και 148.800,00 € με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/02/2020 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 31/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.