ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου

Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών διακηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση από τον ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερρών, ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Λευκώνα, κατάλληλου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων παιδικού σταθμού σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές Παιδικών σταθμών και κατάλληλου για  άμεση χρήση του από τον ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.

Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα– φορτωτή», από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών), προϋπολογισμού 80.645,16 χωρίς ΦΠΑ {cpv 43210000-8}, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως περιγράφεται από τη μελέτη υπ’ αριθ. 105/2018 της ΔΤΥ, της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη.
Ο Δήμος Σερρώνδιακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το «Επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών», ποσού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 74.400,00€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο της προϋπολογισθείσας υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 21 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (1o ΧΛΜ. ΣΕΡΡΏΝ – ΔΡΑΜΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ" με προϋπολογισμό 61.872,60 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 71350000-5.

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και  στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 18PROC004094738/29-11-2018, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2018 ημέραΤετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έρου "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018" εκτιμώμενης αξίας 58.064,52 € (πλέον ΦΠΑ).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σερρών - Κ. Καραμανλή 1 στις 20/12/2018 με ώρα λήξης προσφορών 10:00 π.μ.

Ενοικίαση Μικροφωνικής - Φωτισμού

Ο Δήμος Σερρών διακκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για την "Ενοικίαση Μικροφωνικής - Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων" για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών ποσού 17.840,00€ χωρίς ΦΠΑ και 22.121,60€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 19 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις προμήθειες Αναλωσίμων γραφείου, εξοπλισμού και υπηρεσίες φύλαξης χώρου στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο Cultural Dipole, σύμφωνα με τις αριθ. 73/2018 ΑOE, 934/2018 ΑΔΣ και με αριθμ. 7/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 3.400,00 με Φ.Π.Α.
Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων (24 κατ΄ ελάχιστον) πόλη των Σερρών.
Οι θέσεις και ο ακριβής αριθμός των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος Σερρών διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών από 03/12/2018, έως 17/12/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης Καθαριότητας.

Επιλογή αναδόχου για εκπόνηση μελέτης

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (1οΧΛΜ. ΣΕΡΡΏΝ – ΔΡΑΜΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ"
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσία “Tαχυμεταφορών για τη μεταφορά επιστολών & μικροδεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών”, έτους 2018-2019, σύμφωνα με την αριθ. 277/2018 ΑΔΣ, και με την 25/2018 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, συνολικής δαπάνης 8.528,10 € με Φ.Π.Α.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
Περισσότερα... Ok