Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 48.046,43€ (χωρίς ΦΠΑ).

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 09-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Σερρών (Κ.Καραμανλή 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350118, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Φωτεινή Μίκικη (email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΒΑΚ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 43.649,68€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 05-07-2018, ημέρα  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Σερρών (Κ. Καραμανλή 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350136, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσούκα Ασημίνα (email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΣΧΕΔΙΑ

Κατασκευή έργων αντιστήριξης δημοτικού οδικού δικτύου

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή έργων αντιστήριξης δημοτικού οδικού δικτύου", εκτιμώμενης αξίας 55.645,15 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/7/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών» εκτιμώμενης αξίας 49.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05-07-2018 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό  Διαγωνισμό προμήθειας «ειδών τεχνολογίας-πληροφορικής & φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων», ποσού 44.280,00€ χωρίς ΦΠΑ 54.907,20€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Οι προσφορές θα δίνονται ανά ομάδα για μία ή περισσότερες ομάδες και θα έχουν ως τιμές αναφοράς τις προϋπολογιζόμενες τιμές των τιμολογίων της μελέτης του παραρτήματος Β της διακήρυξης. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 03-07-2018 ημέρα Τρίτη  ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή  02-07-2018 και ώρα 14:00μ.μ.

Δε λαμβάνονται υπ΄ όψη προσφορές  που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών στα τηλέφωνα 232150114-110 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Διευκρινίσεις (19/6/2018)

Διευκρινίσεις 2 (21/6/2018)

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού έτους 2018 για το Δήμο Σερρών» προϋπολογισμού 120.455,00 ευρώ συν ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη. Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 100.458,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 124.567,92 € με ΦΠΑ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στο Δήμο Σερρών σε συγκεκριμένα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας ΠΕ 3  και ΠΕ 5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREEN CREW» προϋπολογισμού 73.575,00 € (με ΦΠΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και μετά  ξεκινάει η διαδικασία της αποσφράγισης προσφορών  από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την  18 Ιουνίου  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00.

 

Απάντηση σε διευκρίνηση (12/6/2018)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2018- 2019», ποσού 144.637,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 179.350,50€ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη (13/6/2018)

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το "Επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών", ποσού 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 74.400,00 € με ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 05 Ιουνίου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 04-06-2018 και ώρα 14:00μ.μ.

 

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, για την υπηρεσία ετήσιας συντήρησης και επισκευής κεντρικών θερμάνσεων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών για το έτος 2018-19, σύμφωνα με την αριθ. 307/2018 AΟΕ και την αριθ. 41/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ έργων ενεργειακών εφαρμογών και υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ 5.273,60 € με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένου να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατεθεί μέχρι τις 25-5-2018στο τμήμα Πρωτοκόλλου.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
Περισσότερα... Ok