ΟΠΑΚΠΑ - Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων (μόνιμων και έκτακτων), προϋπολογισμού 9.682,79 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 102/25-11-2019 μελέτη.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη

Ο Δήμος Σερρών, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3ΕΜ» από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη στην υλοποίηση της πράξης “Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια-3ΕΜ”, προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την 93/2019 μελέτη της Δ.Τ.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους, υπ’ όψη του κ. Αντιδημάρχου Έργων-Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας- Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας μέχρι τη Δευτέρα 9-12-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. Επικοινωνίας 2321350132.

Προμήθεια ενός πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμο Σερρών έτους 2019, σύμφωνα με την 91/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN» και της αριθ. 514/2019 AΔΣ, προϋπολογισμού ευρώ 17.620,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία Tαχυμεταφορών για τη μεταφορά επιστολών & μικροδεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών”, έτους 2019-2020, σύμφωνα με την 15/2019 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, συνολικής δαπάνης 8.528,10 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018-2019” με προϋπολογισμό 265.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (CPV 45200000-9). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν .4412/16.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «Ειδών τεχνολογίας και Πληροφορικής», προϋπολογισμού 59.939,00 € χωρίς ΦΠΑ και 74.324,36 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, η προσφορά θα δίνετε ανά ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 6 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 06-12-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Διευκρίνιση - Διόρθωση (26/11/2019)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την  ανάθεση της Παροχής υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), σύμφωνα με την αρ. 5/2019 Μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης του Δήμου Σερρών, συνολικής δαπάνης 9.151,20 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «Στολών και παρελκόμενων ειδών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών τους έτους 2019», ποσού 9.893,00€ χωρίς ΦΠΑ και 12.267,32€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προσφορά της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, η προσφορά θα δίνετε ανά ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 03 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 03-12-2019 και ώρα 11:00μ.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Ο Δήμος μας διενεργεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με την αριθ. 651/2019 ΑΔΣ και με την 11/2019 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 7.203,16 με Φ.Π.Α.