Προμήθεια αρδευτικών υλικών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Αρδευτικών υλικών Δ.Ε Σερρών (2021)», ποσού 59.991,40€ χωρίς ΦΠΑ & 74.389,34€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής και με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 28 Μαΐου ημέρα Παρασκευή έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία κα. Σινάνη Μαρία τηλ.2321350135,για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών” στο γραφείο της ΕΣΕΠΕ (γρ. 119, Διοικητήριο) έως την Δευτέρα 17 Μαίου 2021 και έως ώρα 14:00μμ. ή ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Προσλήψεις υδρονομέων

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2021, με τους όρους που αναφέρονται στην ανακοίνωση, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και για (7) ημέρες στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.

ΟΠΑΚΠΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για υποβολή προσφορών)

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται  να  αναθέσει την παροχή υπηρεσιών  «Υπηρεσίες διαχείρισης “Project manager” & Οικονομικής διαχείρισης “Financial manager” του έργου με τίτλο «ADRI-LINK – Δίκτυο ερμηνείας τοπίου Αδριατικής» (ακρωνύμιο: ADRILINK), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής - Ιονίου - ADRION 2014 -2020 προϋπολογισμού 23.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 12/2021 μελέτη. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Πόροι του Προγράμματος Interreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής - Ιονίου - ADRION 2014 -2020 .

Ακύρωση διαγωνισμού

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με αριθ. πρωτ. 461/23-3-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008341165 2021-03-26) Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σερρών

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 32/2021 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, σας ενημερώνουμε ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός που θα λάμβανε χώρα την Τρίτη 6/4/2021 και ώρα 10:00 – 11:00 για την «Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών», ύψους 47.460,00€ χωρίς ΦΠΑ, (59.073,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) δεν θα διενεργηθεί λόγω ακύρωσής του.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό η Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού: 82.500,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 15/04/2021 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 2/4/2021 ημέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 23:59 μμ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατό ογδόντα ημέρες (180).

 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «Παροχη υπηρεσιων σταθερης τηλεφωνιας στα σχολεια της Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης του Δημου σερρων», προϋπολογισμού δαπάνης 59.073,60, με Φ.Π.Α. 24%, με CPV:32551400-4, σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 25/2021 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:Ψ393ΟΚΡ5-ΧΙ8)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών, K. Kαραμανλή 36, Σέρρες, γρ. 119, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 25/2021 απόφαση της ΕΣΕΠΕ (ΑΔΑ:Ψ393ΟΚΡ5-ΧΙ8), στις 6/4/2021, ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 11:00π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών-για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού-μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών: www.serres.gr

Πληηροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κ. Τζελέπη Μαρία, (τηλ. 2321350568, 569).