Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στις νέες δράσεις του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δικτύο  «MAPS». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 6.301,25€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 12.02.2018, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα. Κοκκινίδου ή κα. Φούντα , τηλ. 2321350134 & 2321350158.

ΚΕΔΗΣ - Προμήθεια εδεσμάτων και Ροφημάτων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια εδεσμάτων και Ροφημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Επιχείρησης (Κούλουμα Καθαρής Δευτέρας), για τις ανάγκες των εκδηλώσεων των δομών (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ), της Φιλαρμονικής Μπάντας, της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας, της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και εδέσματα για την Εθνική Επέτειο 28η Οκτωβρίου-Εθνική επέτειο  25η Μαρτίου, για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26/01/2018 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.161,19€ με Φ.Π.Α.

ΚΕΔΗΣ - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την  «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΕΤΟΥΣ 2018».

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 22.300,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 02.15.6471.03 & ΚΑ 02.15.6471.10 εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 05/02/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ.23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2018, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 23-1-2018 μέχρι και την Δευτέρα 29-1-2018 στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και  στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 8πμ-2μμ, Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1, Τηλέφωνο: 2321350127 & 50111 , FAX: 2321052785.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 17/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «προμήθεια ενός καινούργιο πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και ουσιώδη τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή  με τίτλο «Προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου (clark)».

Παρακαλώ να μας στείλετε σχετική έως την Tετάρτη 31-01-2018 προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά  σύμφωνα με την αριθ. 43864/12-11-2017 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές τις 29/2017 μελέτης.

 

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

Ο Δήμος Σερρών προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών  προϋπολογισμού 24.657,40€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 17 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη  έτους 2018. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών(τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία,) και από το Τμήμα Οικ. Έργων,έργων Οδοπ.,Υδρ. Έργων & Υπηρεσιών. (τηλ:2321350165 Ζδούμπα Θεοδώρα ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:‘’Επανάχρηση του κτιρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ’’, με προϋπολογισμό 852.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο τουυποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 5/02/2018 ημέρα Δευτέρα καιώρα 10π.μ.Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9/02/2018 ημέραΠαρασκευή και ώρα 10π.μ.

 

Σημείωση: Η επισήμανση ορισμένων παραγράφων με κόκκινο χρώμα έγινε ακούσια κατά την μετατροπή των εγγράφων σε μορφή pdf και είναι άνευ σημασίας.

 

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (12/01/2018)Συνημμένα σχέδια

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (26/01/2018): Συμπληρωματικά στοιχεία

Μίσθωση ισοπεδωτή γαιών (GRAIDER)

O Δήμος Σερρών διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για τη Διενέργεια Μίσθωσης Ισοπεδωτή Γαιών (GRAIDER), ποσού 75.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 93.000,00€ με ΦΠΑ cpv 45520000-8.
Ο Δήμος μας καλεί για την υποβολή προσφορών  για την προμήθεια ειδών για την ενίσχυση δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο  σύμφωνα με την 740/2017 ΑΔΣ και τις 623 & 708/2017 AΟΕ και τη με αριθμό 103/2017 μελέτη της ΔΤΥ Δήμου Σερρών προϋπολογισμού   9.982,00 € με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ  4.340,00  € με ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 22/12/2017.