Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Πρόβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ)» με προϋπολογισμό 405.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), CPV 45300000-0. Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

Ασφάλιση τροχαίου υλικού

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσίας για την ασφάλιση τροχαίου υλικού ποσού 24.485,00€, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Διευκρίνιση (21/08/2019)

ΚΕΔΗΣ - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας για τις ανάγκες των εργαζομένων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι υπηρεσίας να καταθέσουν οικονομική προσφορά, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (3ος όροφος, Εθν. Αντίστασης 34, Σέρρες), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 π.μ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) αναφορικά µε τη απαιτήσεις που περιγράφονται στα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών – προμήθειας για την διοργάνωση της 17ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης, έτους 2019» σας παραθέτουμε διευκρινήσεις – συμπληρωματικές πληροφορίες για τις Ομάδες Α’ & Γ’ και παρακαλούμε να τις λάβετε υπ’ όψη στην κατάθεση των προσφορών σας.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών», προϋπολογισμού 409.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 507.780,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Συστ. Αριθ. 77564) από την 02/08/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι τη Δευτέρα 02-09-2019 ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.
Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 06-09-2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 4.120,86 με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 9/2018 μελέτης, μέχρι τις 2-8-2019.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2019- 2020, προϋπολογισμού 157.035,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 194.723,40 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Συστ. Αριθ. 77347) από την 29/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. μέχρι την Τρίτη 13-08-2019 ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τρίτη 20-08-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σέρρες 25/07/2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ. 246
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
------------------------------------------------                                                                            Π Ρ Ο Σ
ΕΔΡΑ : Σέρρες – Κ.Καραμανλή 36 – τ.κ.62100
Πληρ.: Nατάσα Μακρή                                                                                          Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλ./φαξ : 2321350568/ 2321350569
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (1) Καθαριστή/στριας για το Νηπιαγωγείο Οινούσσας Δήμου Σερρών

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας – καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το Νηπιαγωγείο Οινούσας Δήμου Σερρών έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών αφού έλαβε υπόψη :

Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2019

Ο Δήμος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη Μίσθωση μηχανημάτων έργου με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστ. Αριθ. 71764) από 26/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12-08-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει τη Δευτέρα 19-08-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Σερρών στην προσπάθειά του να αυξήσει την ανακύκλωση συσκευασιών στην πόλη των Σερρών, προκειμένου να πιάσει τον στόχο που ορίζει ο νόμος, προτίθεται να τοποθετήσει συσκευές ανακύκλωσης κενών φιαλών, οι οποίες ως αντίτιμο για την ανακύκλωση θα παρέχουν τροφή και νερό στα αδέσποτα ζώα.

Για τον σκοπό αυτό έχει προμηθευτεί ήδη πέντε (5) συσκευές αυτού του είδους. Η τροφή και το νερό, θα τοποθετούνται από επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την δράση αυτή και θα τους παρέχεται το δικαίωμα της διαφήμισης πάνω στις συσκευές, ως αντισταθμιστικό όφελος.

Ο Δήμος Σερρών θα πρέπει να δημοσιοποιήσει «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών, με κριτήριο κατακύρωσης τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη.

Για τον λόγο αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω δράση.

Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι συσκευές αυτές θα αποφασιστούν από την επιτροπή ποιότητας ζωής σε συνεργασία με τον πλειοδότη – ανάδοχο.

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών θα αποτελέσει η μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια προσφορά η οποία ορίζεται κατ' ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών, έως 05/08/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης καθαριότητας.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ