Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή προσφορών)

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο λειτουργίας της πράξης “Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών”. 

Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 25/4/2019, ημέρα Πέμπτη, στις 11:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα Βασιλοπούλου Ειρήνη, κα. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 23213 50134.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-20" με προϋπολογισμό 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20η Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 20/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής-τεχνικής διαχείρισης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία (12) δώδεκα τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφεία ΟΠΑΚΠΑ
Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/04/2019
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: ΟΠΑΚΠΑ
Ημερομηνία/ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 12/04/2019, 09:00

Συντήρηση αντλιοστασίων

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 6.994,80 ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά.
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2019, προϋπολογισμού 69.836,80€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων όλων των τμημάτων με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 11 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ, ή να στείλουν τις προσφορές τους ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι: 11-04-2019 και ώρα 10:00.

 

 

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Αναβάθμισης φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» έτους 2018- 2019, προϋπολογισμού 72.515,20 € με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και μετά ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα ήτοι: 09/04/2019 και ώρα 10:00.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 78/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την Προμήθεια ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ», σύμφωνα με την αριθ. 84/2019 ΑΔΣ και με την 1/2019 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 5.505,60 με Φ.Π.Α.

Διευκρίνιση (26/03/2019)

 

Πρόσληψη υδρονομέων

Ο Δήμος Σερρών καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2018, με τους όρους που αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία.

Κατάθεση δικαιολογητικών από 21/03/2019 έως 27/03/2019.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Μέσων Ατομικής Προστασίας», ποσού 49.903,00€ χωρίς ΦΠΑ και 61.879,72€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 02 Απριλίου ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν ταχυδρομικώς ή με courier τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 02-04-2019 και ώρα 10:00π.μ.

Εκ παραδρομής στο τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς το είδος Ασπίδιο με πλέγμα τα τεμάχια είναι 32 το ορθό είναι 15 τεμ. όπως αναφέρεται στον  ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Διευκρίνηση

Προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα– φορτωτή

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα– φορτωτή», από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών), προϋπολογισμού 80.645,16 χωρίς ΦΠΑ {cpv 43210000-8}, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής1, όπως περιγράφεται από τη μελέτη υπ’ αριθ. 4/2019 της ΔΤΥ, της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη.