1. Αρχική
  2. /
  3. Γενικά Στοιχεία
  4. /
  5. Άλλες Χρήσεις Γης στο...

Άλλες Χρήσεις Γης στο Νομό

Η κατανομή χρήσεων γης κατά βασικές κατηγορίες είναι:

  • Γεωργική γη 1.628.000 στρέμματα ποσοστό 41%
  • Βοσκότοποι 1.133.000 στρέμματα ποσοστό 28,5%
  • Δάση 820.000 στρέμματα ποσοστό 20,7%
  • Άγονες εκτάσεις 52.000 στρέμματα ποσοστό 1,3%
  • Οικισμοί δρυμοί κ.λπ. 167.000 στρέμματα ποσοστό 4,2%
  • Λίμνες ποτάμια 170.000 στρέμματα ποσοστό 4,3%

Τα δάση του νομού αποδίδουν κάθε χρόνο 130.000 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) περίπου ξυλώδη όγκο. Απ’ αυτά διατίθεται ποσότητα :

30 – 40.000 χ.κ.μ. στους κατοίκους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και σε άλλους φορείς, με μειωμένο τίμημα.
2.000 χ.κ.μ. περίπου στα μέλη των δασικών συναιτερισμών για εμπορία.
60 – 90.000 χ.κ.μ. για το εμπόριο με δημοπρασίες.

Ποσοστό 5% των εσόδων από την ξυλεία, ανερχόμενο σε 15-20 εκατ. δραχμές, κατατίθεται ως κοινοτικός φόρος υπέρ σαράντα περίπου παραδασόβιων κοινοτήτων του νομού. Στο νομό λειτουργούν 50 βιοτεχνίες και βιομηχανίες ξύλου.

Σημαντική είναι η λευκοκαλλιέργια, που ασκείται στις περιοχές των αναχωμάτων του Στρυμώνα και που είναι πρώτη σε έκταση, όγκο παραγωγής και ποιότητα ξύλου σ’ όλη την Ελλάδα.

Η αλιεία ασκείται στις περιορισμένες ακτές του νομού και κυρίως κοντά στις εκβολές του Στρυμώνα. Τα νερά του ποταμού δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πλουσίων αλιευμάτων, των οποίων όμως η εκμετάλλευση είναι πολύ περιορισμένη, λόγω του μικρού αριθμού των αλιευτικών συγκροτημάτων που υπάρχουν στα Νέα Κερδίλλια. Στο εσωτερικό του νομού η αλιεία γίνεται κατά πρώτο λόγο στη λίμνη Κερκίνη και μετά στους ποταμούς Στρυμώνα και Αγγίτη και στις τάφρους των αρδευτικών δικτύων.