Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017

Δημοσίευση σε: Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017» (cpv 45200000-9) με προϋπολογισμό 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71 και 117 του Ν. 4412/16.
Συνημμένα: