Παροχή υπηρεσιών για την Διεθνή Συνάντηση ΒALKANS AND BLACK SEA INTERNATIONAL FORUM

Δημοσίευση σε: Διαγωνισμοί
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών  για την Διεθνή Συνάντηση “ ΒALKANS AND BLACK SEA INTERNATIONAL FORUM», σύμφωνα με την αριθ. 675/2016AΔΣ, 201/2017 AOE και την 18/2017 μελέτη  προϋπολογισμού ευρώ 9.000,00€ με Φ.Π.Α.
Συνημμένα: